Data Protection Declaration by and Declaration of Consent for Goethe-Institut e.V.

Το Ινστιτοτο Γκατε αναγνωρισμνο σωματεο  (Goethe-Institut e.V.), με δρα στην οδ Oskar-von-Miller-Ring, 18, 80333 Μναχο (ακολοθω αναφερμενο ω “Ινστιτοτο Γκατε" Εμε“) αποτελε ω φορα του ισττοπου Website www.goethe.de (Website“) την αρμδια υπηρεσα για τα προσωπικ δεδομνα των χρηστν  (ακολοθω αναφερμενοι ω Εσε“) του ισττοπου σμφωνα με το πνεμα του Βασικο Κανονισμο για την προστασα των προσωπικν δεδομνων τη Ε.Ε. (GDPR) και των γερμανικν νμων περ προστασα προσωπικν δεδομνων και ιδιατερα του γερμανικο ομοσπονδιακο νμου για την προστασα προσωπικν δεδομνων (BDSG).

Περιεχμενο

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
 2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ του ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
 3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  GOETHE.DE
  a) Δεδομνα ω προ το πρσωπο σα και περιεχμενα που συντχθηκαν απ εσ
  b) Εξατομικευμνο Marketing
  c) Δημοσευση των δεδομνων
  d) Ανταλλαγ δεδομνων μεταξ του συστματο διαχεριση γλσσα και του λογαριασμο σα
  e) Διαγραφ
 4. Google Recaptcha ΚΑΙ Google Maps
  a) Google reCAPTCHA
  b) Google Maps
 5. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ του προ ΤΟ ΣΚΟΠΟ τη ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣΗΣ
  a) Διαφμιση μσω ταχυδρομεου
  b) E-Mail-Newsletter
 6. COOKIES
 7. WEB-ΑΝΑΛΥΣΗ
  a) Webtrekk
  b) Google(Universal) Αναλσει
  c) Google AdWords και Google Conversion Tracking
  d) Google Analytics Remarketing   
  e) Facebook Pixel
  f) Bing Ads
  g) LINKEDIN INSIGHTS

   
 8. SOCIAL NETWORKS
  a) Χρση των Social Plugins και Widgets απ το Facebook, Twitter, Google+, Instagram και επαφ με την χρση τη διαγραφ  Shariff
  b) Χρση των Widgets απ το Spotify και το  Soundcloud
  c) Σνδεση και παρουσαση περιεχομνων των Social Media.
  d) You Tube και Vimeο Video Plugin
  e) Η  Online παρουσα μα στα κοινωνικ δκτυα
 9. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
  a) Διαββαση δεδομνων σε Ινστιτοτα Γκατε (Goethe-Institute)
  b) Διαββαση δεδομνων στο κεντρικ αρχεο εξετσεων
 10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 11. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ σα ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Το Ινστιτοτο Γκατε λαμβνει πολ σοβαρ την προστασα των δεδομνων σα. Με την παροσα δλωση προσωπικν δεδομνων θλουμε να σα ενημερσουμε με κθε διαφνεια, ποια προσωπικ δεδομνα (ακολοθω αναφερμενα ω Τα δεδομνα σα“) συλλγουμε, επεξεργαζμαστε και χρησιμοποιομε, ταν εσε μα επισκπτεστε Online / χρησιμοποιετε τι προτσει απ τον ιστ (Web) του Ινστιτοτου Γκατε.   

1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Μπορετε να επισκεφθετε τον ισττοπο μα και να κνετε χρση των διαδικτυακν προσφορν μα, χωρ την δλωση προσωπικν σα στοιχεων. Με κθε κλση του διαδικτυακο τπου ο διακομιστ του παγκσμιου ιστο (Web server) αποθηκεει μνο αυτματα τα δεδομνα πρσβαση σε επονομαζμενα Logfiles του διακομιστ που γνωστοποιονται αυτματα απ το λογισμικ πλογηση (Browser), πω π.χ. το νομα του ζητομενου αρχεου, την τελευταα επισκεφθεσα σελδα, ημερομηνα και ρα τη κλση, την ποστητα των δεδομνων που χρησιμοποιθηκαν και διαβιβστηκαν, την διεθυνση ΙΡ, τον προχο του διαδικτυακο περιεχομνου, κλπ. Στο πλασιο τη κατ’ εντολ μα επεξεργασα ο τρτο προχο προσφρει για εμ τι υπηρεσε τη διαδικτυακ υποδοχ (Hosting) και την παρουσαση του ισττοπου. Αυτ ο προχο χει την δρα σε μια χρα τη Ευρωπακ νωση του Ευρωπακο Οικονομικο Χρου.

Για τον συντομτερο χρνο φρτωση τη απ’ ευθεα σνδεση χρησιμοποιομε να Content Delivery Network (CDN“), που ο ισττοπο μεταφρεται μσω του Webserver εν παρχου CDN, ο οποο δραστηριοποιεται για εμ στο πλασιο εντολ επεξεργασα. Και στον προχο του διακομιστ του παγκσμιου ιστο (Webserver) συλλγονται αντστοιχα δεδομνα πρσβαση.
λα τα δεδομνα πρσβαση αποθηκεονται για την χρονικ διρκεια 7 ημερν. Τα δεδομνα αυτ αξιοποιονται αποκλειστικ και μνο για την διασφλιση τη ομαλο λειτουργα του ισττοπου, τη ανλυση των σφαλμτων και τη βελτωση των προσφορν μα. Η χρση του παρχου CDN, πω και για την εδ διαδικασα εξυπηρετε την τρηση των υπερεχντων νομμων συμφερντων μα στο πλασιο τη αντιστθμιση συμφερντων κατ το ρθρο 6 εδ. 1 πρταση 1 στοιχεο f του GDPR για την ορθ παρουσαση των προσφορν μα.  

 2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ χρηση ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ για την εκπληρωση συμβασησ

Συλλγουμε προσωπικ δεδομνα, ταν εσε μα τα γνωστοποιετε στην επικοινωνα σα μαζ μα (π.χ. ντυπο επικοινωνα ηλεκτρονικ μνυμα), κατ την εγγραφ σα σε λογαριασμ χρστη (ακολοθω αναφερμενο ω λογαριασμ στο Ινστιτοτο Γκατε“ (Goethe.de“),  στο πλασιο μια κρτηση σα, π.χ. σε να τμμα γλσσα σε μια εξταση γλσσα. Σχετικ με το ποια δεδομνα συλλγονται επ μρου, και ποια στοιχεα δηλνονται υποχρεωτικ και ποια οικειοθελ, αναφρεται στα εκστοτε ντυπα.

Συλλγουμε και επεξεργαζμαστε τα δεδομνα που εσε μα γνωστοποιετε σε αυτ τι περιπτσει για την εκπλρωση τη εκστοτε σμβαση, δηλαδ για παρδειγμα για την υλοποηση μια κατατακτρια εξταση εν ψει των τμημτων γλσσα εν τμματο γλσσα, συμπεριλαμβανομνη στο τλο και τη προβλεπμενη εξταση, καθ και για την επεξεργασα των επερωτσεων σα σμφωνα με το ρθρο 6 εδ. 1, πρταση 1 στοιχεο 1 b του Κανονισμο GDPR. Εφσον δηλσατε ρητ την συγκατθεσ σα σε αυτ το πλασιο, για την επεξεργασα ειδικν κατηγοριν προσωπικν δεδομνων σμφωνα με το ρθρο 9 εδ. 2 στοιχεο α του Κανονισμο GDPR, ττε εμε συλλγουμε τα δεδομνα για την υγεα σα (π.χ. αλλεργε) αποκλειστικ και μνο για τον σκοπ που μα γνωστοποιετε κατ την συγκατθεση σα.

Μετ την πλρη εκτλεση τη εκστοτε σμβαση, την διαγραφ του λογαριασμο χρστη, τα δεδομνα σα θα δεσμεονται - κλειδνονται απ την περαιτρω χρση και θα διαγρφονται μετ την εκπνο των προθεσμιν φλαξη που προβλπονται απ τι  φορολογικ και εμπορικ διατξει. Εν δεν ισχει η υποχρωση για φλαξη βσει φορολογικν εμπορικν διατξεων για επ μρου δεδομνα, ττε αυτ μεσα μετ την εκπλρωση τη εκστοτε σμβαση θα διαγρφονται. Κτι διαφορετικ θα ισχει μνο, εφσον εσε ρητ δσετε την συγκατθεσ σα και για μια λλη χρση, εν εμε επιφυλαχθκαμε μια περαιτρω χρση δεδομνων, που επιτρπεται απ το Νμο, και για την οποα θα σα ενημερσουμε στην συνχεια.

Τα δεδομνα του λογαριασμο σα σε σχση με την μαθησιακ πλατφρμα μα διαγρφονται αυτματα μετ απ τρα τη μη χρση.

Διαββαση δεδομνων για την εκπλρωση σμβαση

Στο πλασιο τη εγγραφ σε τμμα γλσσα και σε μια εξταση, τα προσωπικ σα δεδομνα θα επεξεργζονται στο κεντρικ μα σστημα διαχεριση τμημτων γλσσα, στο οποο χουν πρσβαση κατ καννα και λλα Ινστιτοτα Γκατε. Αυτ γνεται για την εκτλεση τη σμβαση κατ το ρθρο 6 εδ. 1 πρταση 1 στοιχεο b του Κανονισμο GDPR καθ και για την τρηση των υπερεχντων νομμων συμφερντων μα στο πλασιο τη αντιστθμιση συμφερντων για τα γκυρα στοιχεα και την ορθ αρχειοθτηση των δεδομνων κατ την εγγραφ σα σε να τμμα γλσσα σμφωνα με το ρθρο 6 εδ. 1 πρταση 1 στοιχεο f του Κανονισμο GDPR. Εφσον η επεξεργασα προσωπικν δεδομνων λαμβνει χρα σχετικ, σε χρε εκτ τη Ευρωπακ νωση του Ευρωπακο Οικονομικο Χρου, εμε συμφωνσαμε με τα αρμδια Ινστιτοτα Γκατε να τηρονται οι στνταρ ρτρε προστασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα παρχοντα τσι την κατλληλη εγγηση κατ το πνεμα του ρθρου 46 εδ. 2 στοιχεο c του Κανονισμο  GDPR προ το σκοπ τη προστασα των δεδομνων σα.
Ω προ την εκπλρωση τη σμβαση διαβιβζουμε τα δεδομνα σα στην επιχερηση που εναι εντεταλμνη για την αποστολ του, εφσον αυτ καθσταται απαρατητο για την παρδοση αντικειμνων την παροχ υπηρεσιν που παραγγλθηκαν. Ανλογα με τον προχο πληρωμ που επιλξατε κατ την διαδικασα παραγγελα, διαβιβζουμε για την εκτλεση των πληρωμν, τα προ το σκοπ αυτ συλλεγμενα δεδομνα πληρωμ, στο πιστωτικ δρυμα που χει λβει την εντολ για την πληρωμ, και ενδεχομνω στον απ εμ εντεταλμνο προχο πληρωμν στην επιλεγμνη υπηρεσα πληρωμ. Οι επιλεγμνοι προχοι πληρωμ συλλγουν και οι διοι εν μρει αυτ τα δεδομνα, εφσον διατηρετε σε αυτο κποιον λογαριασμ. Στην περπτωση αυτ θα πρπει να δηλσετε κατ την διαδικασα παραγγελα τα δεδομνα πρσβασ σα. Εδ ισχει η δλωση προστασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα του εκστοτε παρχου πληρωμ. Για παραγγελε στο κατστημα του ισττοπου μα διαβιβζονται μεσα τα δεδομνα πληρωμ που δσατε, στον εντεταλμνο προχο πληρωμ. Εμε δεν χουμε ποτ πρσβαση σε αυτ τα δεδομνα.

Εφσον ο προχο πληρωμ επεξεργζεται τα προσωπικ σα δεδομνα προ το σκοπ τη διεκπεραωση τη πληρωμ. π.χ. κατ την διαδικασα πληρωμ με πιστωτικ κρτα, ω υπεθυνο κατ το πνεμα του ρθρου 4 εδ. 7 του GDPR, θα σα δσουμε πληροφορε που ο προχο πληρωμ οφελει κατ τα ρθρα 13,14 GDPR να σα παρχει. Αυτ τι πληροφορε μπορετε να βρετε
εδ και εδ.

Στο πλασιο τη εκτλεση των δικν μα συμβσεων με εσ, για παρδειγμα για την παροχ υπηρεσιν στα τμματα εκμθηση γλσσα, διαβιβζουμε τα δεδομνα σα εν μρει σε παρχου υπηρεσιν, που αυτο τα επεξεργζονται κατ’ εντολ μα και στο πλασιο μια υφιστμενη σμβαση επεξεργασα εντολ μεταξ του Ινστιτοτου Γκατε και του εκστοτε παρχου υπηρεσιν. να ττοιο προχο υπηρεσιν μπορε για παρδειγμα να εναι ο προχο εν λογισμικο, που το Ινστιτοτο Γκατε χρησιμοποιε για την εκτλεση τη σμβαση.   

3. εγγραφη και λογαριασμοσ στο GOETHE.DE.

Εν γρφετε σχλια απψει σα, ανταλλσσετε αυτ με λλου χρστε, συμμετχετε σε Online μαθματα, χρησιμοποιετε πλατφρμε μαθημτων, αγορζετε προντα απ το Online-Shop, δανεζεστε ψηφιακ μσα και κνετε κρτηση για μαθματα εξετσει θλετε να χρησιμοποιετε το Online-Service μα (για την ρευνα βιβλων, την κρτηση του την παρταση αυτ κλπ.) εναι απαρατητη η εγγραφ και η δημιουργα εν λογαριασμο Goethe.de“. Για την εγγραφ αυτ επεξεργαζμαστε τα δεδομνα τη εγγραφ σα (E-Mail διεθυνση και κωδικ πρσβαση) με αυτ που χετε πρσβαση στι προσωποποιημνε προσφορ του Ινστιτοτου Γκατε, τι χορηγηθεσε συναινσει σα, καθ και την χρα σα και την επιλεγμνη γλσσα.    

a) Δεδομνα για το πρσωπ σα και για τα περιεχμεν σα
Ω υποχρεωτικ στοιχεα στο πλασιο τη δημιουργα του λογαριασμο Goethe.de προβλπονται τα δεδομνα, που χρειαζμαστε υποχρεωτικ για την εκτλεση των προσφορν μα μια συμβατικ σχση που υπρχει μαζ σα. 

Συλλγουμε και επεξεργαζμαστε τα δεδομνα που μα δσατε στο πλασιο τη συμβατικ εκπλρωση τη παροσα σμβαση χρση σμφωνα με το ρθρο 6 εδ. 1 πρταση 1 στοιχεο b GDPR
 • για τον λεγχο τη ατησ σα με σκοπ την δημιουργα του λογαριασμο  Goethe.de
 • για την παροχ δωρεν υπηρεσιν, στι οποε συμμετχετε (Blogs, Fora, λειτουργα για τα σχλια, ατομικ παρουσαση, Communities, Chats, κλπ.)
 • για την εκπλρωση των υποχρεσεν μα που απορρουν απ συμβσει, που υφστανται μαζ σα (διθεση των μαθημτων σε απ’ ευθεα σνδεση - Online, τη μαθησιακ πλατφρμα και των ψηφιακν μσων για το δανεισμ, την παρδοση προντων απ το Webshop καθ και την εκτλεση των μαθημτων και των εξετσεων, των συμβσεων με την βιβλιοθκη – χρησιδνειο).
Μπορετε οικειοθελ να δσετε και λλα στοιχεα ω προ το πρσωπ σα καθ και περιεχμενα (τα επονομαζμενα user generated content, πω μια φωτογραφα, κεμενα σε μορφ Blog- απψεων Foren, γνμε επ συζητσεων κλπ.). Σχετικ με το ποια δεδομνα συλλγονται επ μρου και ποια στοιχεα εναι υποχρεωτικ προαιρετικ, θα το ελγξετε στα εκστοτε ντυπα σχεδιασμο. Επεξεργαζμαστε τα δεδομνα που δσατε προαιρετικ για να διαφυλξουμε τα προχοντα κοιν συμφροντα σε μια μεγαλτερη ανταλλαγ στο πλασιο τη πλατφρμα μα κατ το ρθρο 6 εδ. 1 πρταση 1 στοιχεο f GDPR.   

b) Προσωποποιημνο Marketing
Χρησιμοποιομε για σκοπο Marketing τα δεδομνα που δσατε στον λογαριασμ χρστη παρλληλα για μια προσωπικ στα μτρα σα διαμρφωση τη ισττοπου μα και των διαδικτυακν προσφορν μα, π.χ. μια προσωπικ αρχικ σελδα και να πεδο προφλ, στο οποο σα παρουσιζουμε τι ενδιαφρουσε  προσφορ. Αυτ εξυπηρετε την τρηση των υπερεχντων νομμων συμφερντων μα στο πλασιο τη αντιστθμιση συμφερντων για τη βλτιστη εμπορικ διθεση των προντων μα κατ το ρθρο 6 εδ. 1 πρταση 1 στοιχεο f  GDPR. Αν ζητθηκε μια αντστοιχη συγκατθεση (π.χ. μια συγκατθεση για την αποθκευση cookies), η επεξεργασα γνεται σμφωνα με το ρθρο 6 παρ. 1 στοιχεο α του ΓΚΠΔ. Η συγκατθεση μπορε να ανακληθε αν πσα στιγμ.    

c) Δημοσευση δεδομνων
Τα δεδομνα που εγγρφονται απ την χρση του λογαριασμο Goethe.de εναι εν μρει εμφαν για λλου χρστε. Αυτ περιλαμβνουν π.χ. το νομα σα το νομα χρστη, τι απψει σα, μαζ με την ημερομηνα και την ρα τη δημιουργα του λογαριασμο, την ιδιτητα μλου σε ομδε, του φλου σα, τι λστε εκμθηση, τα δεδομνα σα, τι καταστσει απ τι απ’ ευθεα συνδσει σα Online, τι αξιολογσει σα, την διρκεια τη ιδιτητα μλου, το φλο σα και τι καταχωρσει σα στο βιβλο επισκεπτν. Η δημοσευση των δεδομνων εναι σμφωνα με το ρθρο 6 εδ. 1 πρταση 1 στοιχεο b GDPR απαρατητη για να μπορσει να σα διαθσει τι συμβατικ καθορισμνε λειτουργε τη πλατφρμα μα.
 
x Nutzername
x Datum und Uhrzeit des Eintrags
x Ihre Kommentare und Beitrge

x = Sichtbarkeit kann nicht bearbeitet werden.
 
x Name
x Nutzerbild
x** Geschlecht
x** Geburtsdatum
x** Online-Status
x Land
x E-Mail-Adresse
x** Ort
x Datum und Uhrzeit des Eintrags
x Ihre Kommentare und Beitrge
x Kurse, an denen Sie teilnehmen
x Von Ihnen hochgeladene Dateien
g Weitere Daten*

* = z.B. Ich lerne Deutsch/Ich unterrichte Deutsch, Mein Interesse an der deutschen Sprache, Ich suche Lernpartner, Ich habe bereits einen Kurs am Goethe-Institut absolviert.

** = Nur für Tutorinnen und Tutoren sichtbar, nicht für andere Teilnehmer
x = Sichtbarkeit kann nicht bearbeitet werden
g = Falls von Ihnen genannt
x Anrede
(x) Name
x Nutzername
x Nutzerbild
x Geschlecht
(x) Geburtsdatum
(x) Online-Status
(x) Land
(x) Ort
x Dauer Ihrer Mitgliedschaft
x Datum und Uhrzeit des Eintrags
x Ihre Kommentare und Beitrge
x Mitgliedschaft/Moderator in Gruppen
x Aktivitten in Ihren Gruppen
(x) Ihre Hobbies
(x) Sprache/Sprachniveau
g Weitere Daten*

* = z.B. Ich lerne Deutsch/Ich unterrichte Deutsch, Mein Interesse an der deutschen Sprache, Ich suche Lernpartner, Ich habe bereits einen Kurs am Goethe-Institut absolviert.

x = Sichtbarkeit kann nicht bearbeitet werden
(x) = Sichtbarkeit kann bearbeitet werden
g = Falls von Ihnen genannt
x Nutzername
x Nutzerbild
x Online-Status
x Land

x = Sichtbarkeit kann nicht bearbeitet werden.
x Name
(x) Nutzerbild
(x) Land
(x) Ort
x Datum und Uhrzeit des Eintrags
x Ihre Kommentare und Beitrge
x Mitgliedschaft / Moderator in Gruppen
x Aktivitten in Ihren Gruppen
(x) Ihre Hobbies
(x) Praktikumsland
(x) Startdatum des Praktikums
(x) Enddatum des Praktikums
(x) Hochschule
(x) Studienfcher
(x) Studierte Schulform
(x) Bisherige Engagements
x Ihre gesammelte Punktzahl

x = Sichtbarkeit kann nicht bearbeitet werden
(x) = Sichtbarkeit kann bearbeitet werden


 
d) Ανταλλαγ δεδομνων μεταξ του συστματο μα διαχεριση γλωσσν και του δικο σα λογαριασμο Goethe.de.
Για να μπορε το σστημα διαχεριση τμημτων και εξετσεων να βλπει τι πληροφορε και τα αποτελσματα που περιχει ο λογαριασμ σα στο Goethe.de  λαμβνει χρα μια ανταλλαγ δεδομνων  (επονομαζμενο Pairing) μεταξ του λογισμικο του συστματο διαχεριση τμημτων και εξετσεων και του λογαριασμο σα στο Goethe.de.  Αυτ εξυπηρετε σμφωνα με το ρθρο  6 εδ. 1 πρταση  1 στοιχεο  f GDPR στην τρηση των υπερεχντων νομμων συμφερντων μα στο πλασιο τη αντιστθμιση συμφερντων για την σνδεση του συνλου των δεδομνων, για να καταστσουμε δυνατ σε εσ μια ενιαα διαχεριση των κριων δεδομνων και μια γενικ εικνα των μαθημτων και εξετσεων που επιλξατε και κλεσατε και στο δικ μα Webseite.

  e) Διαγραφ
Εν δεν επιβεβαιστε εντ 7 ημερν την εγγραφ σα, ο λογαριασμ σα στο Goethe.de μαζ με λα τα δεδομνα που δσατε κατ την εγγραφ σα θα διαγραφον. Εν επιβεβαιστε την εγγραφ σα, θα δημιουργηθε να λογαριασμ χρστη αντστοιχα με τι παροσε επεξηγσει. Αυτ δεν ισχει μνο για λογαριασμο Goethe.de που χρησιμοποιονται στο πλασιο μια κρτηση στο Webshop. Αυτ θα ισχει διαρκ, εν δεν ζητσετε την διαγραφ του. Η διαγραφ του λογαριασμο σα Goethe.de και των δεδομνων που υπρχουν εκε, εναι αν πσα στιγμ δυνατ και μπορε να γνει ετε με μνυμ σα στην κτωθι υπηρεσα επικοινωνα ετε στον λογαριασμ χρστη μσω προβλεπμενη λειτουργα.  


4. Google Recaptcha kai Google Maps

 
a) Google reCAPTCHA
Προ το σκοπ τη προστασα εν ψει τη κατχρηση των εντπων μα στον ισττοπο και του Spam, χρησιμοποιομε στο πλασιο μερικν εντπων στον ισττοπο μα το πργραμμα Google reCAPTCHA Service. Με τον επανλεγχο τη χειροκνητη εγγραφ, η υπηρεσα αυτ εμποδζει το να εκτελσει κποιο αυτοματοποιημνο λογισμικ (το επονομαζμενο  Bots) καταχρηστικ ενργειε στον ισττοπο. Αυτ εξυπηρετε σμφωνα με το ρθρο 6 εδ. 1 πρταση 1 στοιχεο f  GDPR στην τρηση των υπερεχντων νομμων συμφερντων μα στο πλασιο τη αντιστθμιση συμφερντων για την προστασα του ισττοπου μα απ καταχρηστικ ενργειε καθ και στην απρσκοπτη παρουσαση τη Online σνδεση μα.

Το Google reCAPTCHA αποτελε μια πρταση τη Google Ireland Limited, μια εταιρεα που χει συσταθε κατ το ιρλανδικ δκαιο και λειτουργε με δρα στο Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδα (www.google.de). Εφσον διαβιβαστον πληροφορε στον Server τη Google στι Η.Π.Α. και εκε αποθηκευτον, αρμδια εναι η αμερικνικη εταιρεα με την επωνυμα  Google LLC που φρει πιστοποηση με τον ττλο EU-US-Privacy Shield. Το πρσφατο πιστοποιητικ εναι εδ διαθσιμο. Λγω αυτο του Συμφνου μεταξ των Η.Π.Α. και τη Ευρωπακ Επιτροπ, η τελευταα χει διαπιστσει για το αντστοιχο εππεδο προστασα δεδομνων την πιστοποιημνη απ τον ττλο  Privacy Shield επιχερηση. Η Google reCAPTCHA χρησιμοποιε μσω εν κωδικο που συνδεται με τον ισττοπο, το επονομαζμενο JavaScript, στο πλασιο του επανελγχου, μεθδου, που καθιστον δυνατ απ εσ την ανλυση τη χρση του ισττοπου, πω π.χ. Cookies. Οι αυτματα συλλεγμνε πληροφορε με την χρση αυτο του ισττοπου μαζ με την δικ σα διεθυνση ΙΡ,  διαβιβζονται κατ καννα σε ναν  Server τη Google στι Η.Π.Α. που και αποθηκεονται.  Παρλληλα γνεται διαλογ λλων Cookies που αποθηκεονται στο δικ σα Browser απ τι υπηρεσε τη  Google μσω του reCAPTCHA.

Δεν μπορε να γνει  ανγνωση η αποθκευση των προσωπικν δεδομνων απ τα πεδα εγγραφ του εκστοτε εντπου. Περαιτρω πληροφορε για το θμα τη  πολιτικ προστασα προσωπικν δεδομνων  απ την Google θα βρετε στον ισττοπο www.google.com/policies/privacy/.

Μπορετε να εμποδσετε την απκτηση των δεδομνων που δημιουργθηκαν απ το JavaScript, το Cookie και σχετζονται με την χρση του ισττοπου απ εσ, ( μαζ με την διεθυνση  IP) στην Google, καθ και την επεξεργασα αυτν των δεδομνων, με το να γνει η σνδεση των ρυθμσεων  ρθμιση του δικο σα Browser και η εκτλεση  τη JavaScript, η εφαρμογ των Cookies. Παρακαλομε προσξτε τι αυτ μπορε να περιορσει την λειτουργικτητα τη προσφορ του ισττοπου μα για την δικ σα χρση.    

b) Google Maps
Στον ισττοπο μα χρησιμοποιομε την σνδεση των χαρτν τη Google Maps, για να παρουσιαστον σε εικνα οι γεωγραφικ πληροφορε. Η αποθκευση των cookies του Goolge Maps και η χρση αυτο του εργαλεου ανλυση γνεται μετ απ αντστοιχη συγκατθεση και η επεξεργασα γνεται αποκλειστικ σμφωνα με το ρθρο 6 παρ. 1 στοιχεο α του ΓΚΠΔ. Η συγκατθεση μπορε να ανακληθε αν πσα στιγμ.
Μπορετε να αποτρψετε την αποθκευση των cookies επιλγοντα τι κατλληλε ρυθμσει στο πργραμμα περιγησ σα· θα θλαμε να επισημνουμε ωστσο τι στην περπτωση αυτ δεν θα μπορετε στη συνχεια να χρησιμοποισετε λε τι λειτουργε αυτο του ιστοτπου σε λη του την κταση.

Το Google Maps αποτελε μια πρταση τη εταιρεα Google Ireland Limited που χει συσταθε κατ το ιρλανδικ δκαιο και λειτουργε με δρα στο Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδα, (www.google.de).

Εφσον διαβιβαστον πληροφορε στον Server τη Google στι Η.Π.Α. και εκε αποθηκευτον, αρμδια εναι η αμερικνικη εταιρεα με την επωνυμα  Google LLC που φρει την πιστοποηση με τον ττλο EU-US-Privacy Shield. Το πρσφατο πιστοποιητικ εναι εδ διαθσιμο. Λγω αυτο του Συμφνου μεταξ των Η.Π.Α. και τη Ευρωπακ Επιτροπ, η τελευταα χει διαπιστσει για το αντστοιχο εππεδο προστασα δεδομνων την πιστοποιημνη με τον ττλο  Privacy Shield επιχερηση. Στην περπτωση κλση εν ισττοπου που εναι συνδεδεμνο το πργραμμα Google Maps, ο διακομιστ επση του παγκσμιου ιστο συλλγει τα αυτματα δεδομνα πρσβαση τη Google σε επονομαζμενα Server-Logfiles, που γνωστοποιονται αυτματα απ το λογισμικ πλογηση, πω π.χ. το νομα του ζητομενου αρχεου, η τελευταα ιστοσελδα που χρησιμοποιθηκε, η ημερομηνα και η ρα τη κλση, τα λογισμικ πλογηση που χρησιμοποιθηκαν, η ποστητα των δεδομνων που διαβιβστηκε, η διεθυνση ΙΡ, ο ζητομενο προχο κλπ. Με την χρση των Google Maps τη Google, θα τυγχνουν επεξεργασα και τα δεδομνα για την χρση των λειτουργιν των χαρτν, απ του επισκπτε των ιστοσελδων.

Περαιτρω πληροφορε για το θμα τη  πολιτικ τη προστασα προσωπικν δεδομνων  απ την Google θα βρετε στον ισττοπο https://policies.google.com/privacy.   

5. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 
a) Διαφμιση μσω ταχυδρομεου
Επιφυλασσμαστε να χρησιμοποιομε το νομα και το επνυμ σα, την ταχυδρομικ σα διεθυνση για δικο μα διαφημιστικο σκοπο π.χ. για την αποστολ απ ενδιαφρουσε προσφορ και πληροφορε για τα προντα μα μσω του ταχυδρομεου. Αυτ εξυπηρετε την τρηση των υπερεχντων νομμων συμφερντων μα στο πλασιο μια αντιστθμιση συμφερντων για μια διαφημιστικ ενργεια προ του πελτε μα κατ το ρθρο 6 εδ. 1 στοιχεο f του Κανονισμο GDPR. Μπορετε να αρνηθετε την αποθκευση και χρση των δεδομνων σα προ το σκοπ αυτ αν πσα στιγμ, μσω τη σχετικ ενημρωση στην διεθυνση datenschutz@goethe.de.    

b) E-Mail-Newsletter
Εν δηλωθετε σε να απ τα Newsletter μα, εμε θα χρησιμοποιομε τα προ τοτο απαρατητα ειδικ γνωστοποιηθντα απ εσ δεδομνα, για να σα αποστλλουμε τακτικ το συνδρομητικ E-Mail-Newsletter. Η αποστολ των E-Mail-Newsletter λαμβνει χρα δυνμει τη ειδικ ρητ συγκατθεση σα κατ το ρθρο 6 εδ. 1 πρταση 1, στοιχεο a του Κανονισμο GDPR. Για λγου ασφαλεα θα χρησιμοποιομε εδ το επονομαζμενο σστημα Double-Opt-In: Θα σα αποστελουμε για πρτη φορ να Newsletter με ηλεκτρονικ μνυμα -E-Mail- προ επιβεβαωση τη συνδρομ σα, μνο εν εσε χετε επιβεβαισει πριν την δλωση σα για το Newsletter. Προ το σκοπ αυτ θα σα αποστελουμε να ηλεκτρονικ μνυμα -E-Mail- προ επιβεβαωση τη συνδρομ που θα περιχει το σχετικ Link. Με τον τρπο αυτ θλουμε να διασφαλσουμε τι μνο εσε θα μπορετε να δηλωθετε ω κτοχο του ηλεκτρονικο ταχυδρομεου που θα μα χετε γνωστοποισει.

Το Newsletter μπορε ενδεχομνω να αποστλλεται στο πλασιο τη επεξεργασα απ ναν εξωτερικ προχο υπηρεσιν, στον οποο θα διαβιβσουμε γι’ αυτ το σκοπ την ηλεκτρονικ σα διεθυνση. Σε ττοιε περιπτσει η επεξεργασα θα γνει κατ’ εντολ μα. Μπορετε να εναντιωθετε αν πσα στιγμ στην χρση αυτ τη ηλεκτρονικ σα διεθυνση, με την αποστολ μηνματο στην κτωθι διεθυνση επικοινωνα να εναντιωθετε σε προβλεπμενο προ τοτο Link με το διαφημιστικ μνυμα, χωρ να προκψουν λλα ξοδα, εκτ απ τα ξοδα διαββαση σμφωνα με τι βασικ τιμ.

Εφσον ο παρχο υπηρεσιν χει την δρα του στι Η.Π.Α., προσχουμε πντα να υπρχει πιστοποηση σμφωνα με το σστημα EU-US-Privacy Shield. Το επκαιρο πιστοποιητικ μπορετε να ελγξετε εδ. Λγω αυτο του Συμφνου μεταξ των Η.Π.Α. και τη Ευρωπακ Επιτροπ η τελευταα χει διαπιστσει τι οι επιχειρσει που φρουν την πιστοποηση τη Privacy Shield χουν το αντστοιχο εππεδο προστασα προσωπικν δεδομνων.

Για την αποστολ ενημερωτικο δελτου μσω email μσω του παρχου υπηρεσιν αποστολ Mailchimp ισχουν επιπλον τα ακλουθα:
Η αποστολ του ενημερωτικο δελτου γνεται μσω του παρχου υπηρεσιν αποστολ
MailChimp, μια πλατφρμα αποστολ ενημερωτικν δελτων του αμερικανικο παρχου Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Του κανονισμο προστασα δεδομνων του παρχου υπηρεσιν αποστολ θα του βρετε εδ: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Χρησιμοποιομε τον προχο υπηρεσιν αποστολ βση των εννμων συμφερντων μα σμφωνα με το ρθρο 6 παρ.1 στοιχεο στ του ΓΚΠΔ και μια σμβαση εκτλεση επεξεργασα σμφωνα με το ρθρο 28 παρ. 3 εδφιο 1 του ΓΚΠΔ.
Ο προχο υπηρεσιν αποστολ μπορε να χρησιμοποιε τα δεδομνα των παραληπτν σε ψευδνυμη μορφ, δηλ. χωρ να τα αντιστοιχε σε κποιον χρστη, για να βελτισει τι δικ του υπηρεσε, π.χ. για την τεχνικ βελτιστοποηση τη αποστολ και για την παρουσαση του ενημερωτικο δελτου για στατιστικο σκοπο. Ο προχο υπηρεσιν αποστολ δεν χρησιμοποιε τα δεδομνα των παραληπτν του ενημερωτικο μα δελτου, για να απευθυνθε γραπτ ο διο σε αυτο για να τα παραχωρσει σε τρτου.
Τα ενημερωτικ δελτα περιχουν να επονομαζμενο web-beacon, δηλ. να αρχεο με μγεθο πξελ, το οποο ανακαλεται απ τον διακομιστ μα, , αν χρησιμοποιομε ναν προχο υπηρεσιν αποστολ, απ τον διακομιστ αυτο, μλι ανοξει κποιο το ενημερωτικ δελτο. Στο πλασιο αυτ τη ανκληση συγκεντρνονται κατ’ αρχν τεχνικ πληροφορε, πω πληροφορε σχετικ με τον περιηγητ ιστο και το σστημ σα, καθ και η διεθυνση IP και η στιγμ τη ανκληση.
Οι πληροφορε αυτ χρησιμοποιονται για την τεχνικ βελτωση του σρβι βση των τεχνικν στοιχεων των ομδων-στχων και τη συμπεριφορ ανγνωσ του βση των τοποθεσιν ανκτηση (οι οποε προσδιορζονται με βοθεια τη διεθυνση IP) των χρνων πρσβαση. Στα συλλεγμνα στατιστικ στοιχεα ανκει επση ο προσδιορισμ του αν τα ενημερωτικ δελτα ανογονται, πτε ανογονται και σε ποιου συνδσμου γνεται κλικ.
Οι πληροφορε αυτ μπορον μεν, για τεχνικο λγου, να συσχετιστον με του μεμονωμνου παραλπτε των ενημερωτικν δελτων. Δεν ανκει μω οτε στι δικ μα οτε, σε περπτωση χρση εν ττοιου, στι προθσει του παρχου υπηρεσιν αποστολ, να παρακολουθσουμε μεμονωμνου χρστε. Η αξιολγηση γνεται, για να καταλβουμε γενικ, δηλ. αννυμα, τι αναγνωστικ συνθειε των χρηστν μα, και να προσαρμσουμε τα περιεχμενα μα σε αυτο, να αποστελουμε διαφοροποιημνα περιεχμενα στου χρστε μα, βσει των ενδιαφερντων του. Μια ξεχωριστ ανκληση τη μτρηση επιδσεων εναι δυστυχ ανφικτη και στην περπτωση αυτ θα πρπει να ακυρωθε η συνδρομ στο ενημερωτικ δελτο εξ ολοκλρου.
Η αποστολ του ενημερωτικο δελτου και η συναφ μτρηση των επιδσεων γνεται βση τη συγκατθεση του παραλπτη σμφωνα με το ρθρο 6 παρ. 1 στοιχεο α και το ρθρο 7 του ΓΚΠΔ σε συνδυασμ με το ρθρο 7 παρ. 2 σημεο 3 του νμου περ αθμιτου ανταγωνισμο (UWG) , αν δεν απαιτεται η συγκατθεση, βση του νμιμου δικαιματο μα στο μεσο μρκετινγκ σμφωνα με το ρθρο 6 παρ. 1 στοιχεο στ του ΓΚΠΔ σε συνδυασμ με το ρθρο 7 παρ. 3 του UWG. Το νομικ πλασιο στην περπτωση εμπορικν σχσεων, στι οποε το ενημερωτικ δελτο εναι αναπσπαστο μρο των συμβατικν υποχρεσεων, εναι το ρθρο 6 παρ. 1 στοιχεο β του ΓΚΠΔ.
Η πρωτοκλληση τη διαδικασα καταχριση γνεται βση του ννομου συμφροντ μα σμφωνα με το ρθρο 6 παρ. 1 στοιχεο στ του ΓΚΠΔ. Εναι συμφρον μα να παρχουμε να φιλικ προ τον χρστη και ασφαλ σστημα ενημερωτικν δελτων, το οπαο θα εξυπηρετε τσο τα επιχειρησιακ μα συμφροντα, θα ανταποκρνεται στι προσδοκε των χρηστν μα και θα μα επιτρπει επιπλον την απδειξη των συγκαταθσεων.    

6. COOKIES

Για να κνουμε ελκυστικ την επσκεψη στον ισττοπο μα και να καταστσουμε δυνατ την χρση συγκεκριμνων λειτουργιν, χρησιμοποιομε σε διφορε σελδε τα επονομαζμενα Cookies. Σκοπ των cookies εναι να κνουμε την προσφορ μα πιο φιλικ,αποτελεσματικ και ασφαλ για τον χρστη. Εδ πρκειται για μικρ κεμενα που αποθηκεονται στην τελικ συσκευ σα.
 
Μερικ απ αυτ τα Cookies που χρησιμοποιονται απ εμ, διαγρφονται  ξαν μετ την λξη τη συνεδραση του Browser, δηλαδ μετ το κλεσιμο του Browser (επονομαζμενη Cookies συνεδρασηs). λλα Cookies παραμνουν στην τελικ συσκευ σα και καθιστον δυνατ σε εμ στην επμενη επσκεψ σα να αναγνωρσουν ξαν τον δικ σα Browser και ενδεχομνω να κνουν αυτματα την δλωση σα (μμονα Cookies). Εν για παρδειγμα κατ την διαδικασα Login στο Goethe.de ενεργοποιστε την επιλογ παραμον ω δηλωμνο“ με την επισημεωση εν σημαδιο, ενεργοποιεται να Cookie μσω του οποου εμε με την κλση τη σελδα Goethe.de σα αναγνωρζουμε εντ ορισμνου χρνου ξαν.

Μπορετε να δετε τον χρνο των μμονων Cookies μσω του Browser σα. Μπορετε να ρυθμσετε τον Browser σα τσι, στε να ενημερνεστε για την χρση των Cookies και μνοι σα, να αποφασζετε για την αποδοχ του, την αποδοχ των Cookies για ορισμνε περιπτσει τον γενικ αποκλεισμ του, Κθε Browser διαφρει ω προ το εδο τη διαχεριση των ρυθμσεων των Cookies. Αυτ περιγρφεται στο βοηθητικ Menu κθε Browser, που αναλεται π μπορετε να αλλξετε τι ρυθμσει των Cookies.

Σε περπτωση μη αποδοχ των Cookies μπορε η λειτουργικτητα του ισττοπου μα να περιοριστε.

Τα cookies που απαιτονται για την εκτλεση τη ηλεκτρονικ επικοινωνα την παροχ ορισμνων λειτουργιν που εσε επιθυμετε (π. χ. λειτουργα καλαθιο αγορν) αποθηκεονται βσει των ννομων συμφερντων μα για την τεχνικ ψογη και βελτιστοποιημνη παροχ των υπηρεσιν μα σμφωνα με το ρθρο 6 παρ. 1 στοιχεο στ ΓΚΠΔ. Αν ζητθηκε μια αντστοιχη συγκατθεση (π.χ. μια συγκατθεση για την αποθκευση cookies), η επεξεργασα γνεται σμφωνα με το ρθρο 6 παρ. 1 στοιχεο α του ΓΚΠΔ. Η συγκατθεση μπορε να ανακληθε αν πσα στιγμ.  

7. ΑΝΑΛΥΣΗ WEB

  a) Webtrekk
Χρησιμοποιομε τι υπηρεσε τη εταιρεα Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com), για να συλλγουμε στατιστικ στοιχεα για την χρση των προσφορν μα στον ισττοπο, για να τι βελτινουμε, για να καθιστομε δυνατ την ανλυση τη χρση των προσφορν μα στον ισττοπο, και για να συλλγουμε τι εκθσει απ τι  ενργειε μα στον ισττοπο. Εδ μπορε να χρησιμοποιηθον Cookies. Στο πλασιο αυτο του Tracking δημιουργονται προφλ χρστη με ψευδνυμο. Αυτ συλλγονται χωρ ειδικ δοθεσα ρητ συνανεση, χωρ προσωπικ δεδομνα του φορα του ψευδωνμου. Μετ την λξη τη χρση του Webtrekk απ εμ, διαγρφονται τα δεδομνα που συλλχθηκαν με αυτ τον τρπο. Η αποθκευση των cookies τη Webtrekk και η χρση αυτο του εργαλεου ανλυση γνεται μετ απ αντστοιχη συγκατθεση και η επεξεργασα γνεται αποκλειστικ σμφωνα με το ρθρο 6 παρ. 1 στοιχεο α του ΓΚΠΔ. Η συγκατθεση μπορε να ανακληθε αν πσα στιγμ.

Τα Cookies με το νομα "webtrekkOptOut" χει δη οριστε.
Ευχαριστομε πολ. Τα Cookies με το νομα webtrekkOptOut“ χουν οριστε, τα δεδομνα των επισκεπτν σα δεν θα αποθηκεονται πλον.


Μπορετε αν πσα στιγμ να εναντιωθετε στην συλλογ και αποθκευση αυτν των δεδομνων με επενργεια για το μλλον με το πτημα εν πλκτρου.

Για να μπορετε επση στην επμενη επσκεψ σα στην σελδα να δετε την δηλωθεσα εναντωση σα, αυτ αποθηκεεται σε να Cookie στον Browser σα. Μετ την εναντωση σα καταγρφεται να Opt-Out-Coοkie στην τελικ συσκευ σα. Εν διαγρψτε τα Cookies θα πρπει να ενεργοποισετε ξαν το Link.     

b) Google(Universal) Analytics
Για την υπηρεσα ανλυση ιστοσελδων ο ισττοπο αυτ χρησιμοποιε την Google (Universal) Analytics, μια υπηρεσα ανλυση διαδικτου τη Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland; Google).  Η επεξεργασα των δεδομνων προσωπικο χαρακτρα του χρστη με τη βοθεια του Google Analytics μα επιτρπει την ανλυση τη συμπεριφορ πλογηση των χρηστν μα. Η αξιολγηση των δεδομνων που συλλγουμε μα φρνει στη θση να μπορομε να συγκεντρσουμε πληροφορε σχετικ με το εππεδο χρση και τη λειτουργικτητα του ισττοπου. Αυτ μα βοηθ στη συνεχ βελτωση του ισττοπου, του περιεχομνου του και τη φιλικτητα του προ τον χρστη.
Η αποθκευση των cookies τη Google Analytics και η χρση αυτο του εργαλεου ανλυση γνεται μετ απ αντστοιχη συγκατθεση και η επεξεργασα γνεται αποκλειστικ σμφωνα με το ρθρο 6 παρ. 1 στοιχεο α του ΓΚΠΔ. Η συγκατθεση μπορε να ανακληθε αν πσα στιγμ.

Η Google (Universal) Analytics χρησιμοποιε μεθδου για να κνει δυνατ την χρση του Website απ εσ, πω για παρδειγμα τα Cookies. Οι αυτματα συλλεγμνε  πληροφορε για την χρση σα αυτο του Website, διαβιβζονται κατ καννα σε ναν Server τη Google στι Η.Π.Α. και αποθηκεονται εκε. Με την ενεργοποηση του αννυμου  ΙΡ σε αυτ την Website, γνεται σντμηση τη  διεθυνση ΙΡ πριν την διαββαση εντ των κρατν μελν τη Ευρωπακ νωση των λλων συμβαλλμενων χωρν του Συμφνου του Ευρωπακο Οικονομικο Χρου. Μνο σε εξαιρετικ περιπτσει διαβιβζεται η πλρη ΙΡ διεθυνση σε ναν Server τη Google στι Η.Π.Α. που και γνεται η σντμηση. Η αννυμη ΙΡ διεθυνση του Browser σα, που διαβιβζεται σε αυτ το πλασιο απ την Google Analytics, δεν συλλγεται κατ καννα με λλα δεδομνα τη Google. Μετ την λξη τη χρση τη Google Analytics απ εμ, διαγρφονται τα δεδομνα που συλλχθηκαν με αυτ τον τρπο.

Η εταιρεα με την επωνυμα Google Ireland Limited χει συσταθε και λειτουργε κατ το ιρλανδικ δκαιο και χει δρα στην οδ Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“www.google.de”). Εφσον διαβιβζονται και αποθηκεονται εκε πληροφορε απ τον Server τη Google στι Η.Π.Α., αρμδια εναι η αμερικανικ εταιρεα με την επωνυμα Google LLC που εναι πιστοποιημνη με τον ττλο EU-US-Privacy Shield. Το πρσφατο πιστοποιητικ μπορετε να δετε εδ. Δυνμει αυτο του Συμφνου μεταξ των Η.Π.Α. και τη Ευρωπακ Επιτροπ χει διαπιστσει η τελευταα τι εκπληροται επαρκ το εππεδο προστασα προσωπικν δεδομνων απ την επιχερηση που φρει την πιστοποηση Privacy Shield.
Μπορετε να εμποδσετε την συλλογ των δεδομνων που αποθηκετηκαν με βση τα Cookies και αφορον την χρση σα στο Website (και τη ΙΡ διεθυνση) τη Google καθ και την επεξεργασα αυτν των δεδομνων απ την Google, εν κατεβσετε και εγκαταστσετε το Browser – Plugin που διατθεται στην σελδα:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Εναλλακτικ ω προ το Browser – Plugin μπορετε να ενεργοποισετε αυτ το Link για να εμποδσετε μελλοντικ την συλλογ απ την Google Analytics σε αυτ το Website. Εδ θα γνει χρση εν Opt-Out-Cookie στην τελικ σα συσκευ. Εν διαγρψτε τα Cookies σα, θα πρπει να ενεργοποισετε ξαν το σχετικ  Link.   

c) Google AdWords και Google Conversion Tracking
Αυτ ο ισττοπο χρησιμοποιε την υπηρεσα Google AdWords. Η AdWords εναι να ηλεκτρονικ διαφημιστικ πργραμμα τη Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδα.

Στο πλασιο του Google AdWords χρησιμοποιομε το επονομαζμενο Conversion Tracking. ταν κνετε κλικ σε μια αγγελα τοποθετημνη απ την Google, τοποθετεται να cookie για το Conversion Tracking. ταν ο χρστη επισκπτεται ορισμνε σελδε του ιστοτπου αυτο και το cookie δεν χει λξει ακμη, η Google και εμε αναγνωρζουμε τι ο χρστη χει κνει κλικ στην αγγελα και προωθθηκε σε αυτν τη σελδα.

Κθε πελτη του Google AdWords λαμβνει να λλο cookie. Τα cookies δεν μπορον να παρακολουθηθον απ του ισττοπου των πελατν του AdWords. Οι πληροφορε που συλλγονται με τη βοθεια του Conversion cookie αποσκοπον στη δημιουργα στατιστικν Conversion για πελτε του AdWords που αποφσισαν να χρησιμοποισουν Conversion Tracking. Οι πελτε ενημερνονται σχετικ με τον συνολικ αριθμ των χρηστν που χουν κνει κλικ στην αγγελα του και προωθθηκαν σε σελδα σεσημασμνη με Conversion Tracking Tag. Δεν λαμβνουν μω πληροφορε, με τι οποε θα μποροσαν να αναγνωριστον οι χρστε προσωπικ. Αν δεν θλετε να λβετε μρο στο Tracking, μπορετε να αντιταχθετε σε αυτν τη χρση απενεργοποιντα απλ το cookie του Google Conversion Tracking μσω του προγρμματο περιγηση ιστο σα στι ρυθμσει χρστη. Στη συνχεια δεν θα συμπεριλαμβνεστε πια στι στατιστικ Conversion Tracking.
Η αποθκευση των Conversion Cookies και η χρση αυτο του εργαλεου Tracking γνονται βση του ρθρου 6 παρ. 1 στοιχεο α του ΓΚΠΔ, εφσον χει δοθε αντστοιχη συγκατθεση. Η συγκατθεση μπορε να ανακληθε αν πσα στιγμ.    

d) Google Analytics Remarketing
Ο ισττοπο αυτ χρησιμοποιε τι λειτουργε τη Google Analytics Remarketing σε συνδυασμ με τι λειτουργε τη Google AdWords και τη Google DoubleClick που διατθενται σε λε τι συσκευ. Προσφρων εναι η Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδα.

Η λειτουργα αυτ καθιστ εφικτ τη διασνδεση των διαφημιστικν ομδων-στχων που δημιουργθηκαν με την Google Analytics Remarketing με τι λειτουργε τη Google AdWords και τη Google DoubleClick που διατθενται σε λε τι συσκευ. Με τον τρπο αυτ μπορονε τα εξατομικευμνα διαφημιστικ μηνματα, που βασζονται στα ενδιαφροντα σα και χουν προσαρμοστε στο τομ σα σμφωνα με την προηγομενη χρση και τη συμπεριφορ σα κατ την πλογηση σε να τερματικ (π.χ. κινητ τηλφωνο), να παρουσιαστον και σε κποια λλη τερματικ συσκευ σα (π.χ. τμπλετ προσωπικ υπολογιστ).

Αν χετε δσει την αντστοιχη συγκατθεσ σα, η Google θα συνδσει το ιστορικ τη περιγησ σα στο διαδκτυο και στα App σα για τον σκοπ αυτ με τον λογαριασμ σα στην Google. Με τον τρπο αυτ μπορον να εμφανζονται τα δια εξατομικευμνα διαφημιστικ μηνματα σε κθε συσκευ στην οποα συνδεστε με τον λογαριασμ σα τη Google. Για να υποστηρξει τη λειτουργα αυτ η Google Analytics συλλγει αναγνωριστικ ID των χρηστν που χουν πιστοποιηθε απ τη Google και τα οποα συνδονται προσωριν με τα δεδομνα μα τη Google Analytics για τον καθορισμ και τη δημιουργα ομδων στχων για διαφημιστικ αγγελε σε λε τι συσκευ.

Η συγκντρωση των συλημνων δεδομνων στον λογαριασμ σα στην Google γνεται αποκλειστικ βσει τη συγκατθεσ σα, την οποα μπορετε να δσετε στην Google και να την ανακαλσετε (ρθρο 6 παρ. 1 στοιχεο α του ΓΚΠΔ). Σε περπτωση διαδικασιν σλληψη δεδομνων που δεν ενοποιονται στον λογαριασμ σα τη Google (π.χ. επειδ δεν χετε λογαριασμ Google χετε αντιταχθε στην ενοποηση), η συλλογ και επεξεργασα των στοιχεων βασζεται στη συγκατθεσ σα για την αποθκευση cookies στον ισττοπ μα (ρθρο 6 παρ. 1 στοιχεο α του ΓΚΠΔ). Η συγκατθεση μπορε να ανακληθε αν πσα στιγμ.   

e) Facebook Pixel
Ο ισττοπο αυτ χρησιμοποιε για την μτρηση μετατροπ το Pixel δρση επισκεπτν του Facebook, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ireland (Facebook).
τσι μπορε να καταγραφε η συμπεριφορ των επισκεπτν τη σελδα, αφο προωθηθον στον ισττοπο του παρχου κνοντα κλικ σε μια διαφημιστικ αγγελα του Facebook. Με τον τρπο αυτ μπορομε να αξιολογσουμε την αποτελεσματικτητα των διαφημιστικν αγγελιν του Facebook για στατιστικο σκοπο και σκοπο ρευνα αγορ και να βελτιστοποισουμε τι μελλοντικ διαφημσει.

Για εμ, ω εκμεταλλευτ αυτο του ισττοπου, τα δεδομνα που συλλγονται εναι αννυμα. Δεν μπορομε να βγλουμε καννα συμπρασμα σχετικ με την ταυττητα των χρηστν του. Τα δεδομνα μω αποθηκεονται και επεξεργζονται απ το Facebook. τσι εναι δυνατ μια σνδεση των δεδομνων με το εκστοτε προφλ χρση και το Facebook μπορε να χρησιμοποισει τα δεδομνα για του δικο του διαφημιστικο σκοπο, σμφωνα με την οδηγα χρση δεδομνων του Facebook. Με αυτν τον τρπο το Facebook χει τη δυναττητα να προβλλει διαφημιστικ αγγελε τσο στι σελδε του Facebook σο και εκτ του Facebook. Ω οργανισμ λειτουργα του ισττοπου δεν μπορομε να επηρεσουμε τη χρση των δεδομνων.
Νομικ βση τη επεξεργασα δεδομνων.

Η χρση του Facebook Pixel γνεται βση του ρθρου 6 παρ. 1 στοιχεο α του ΓΚΠΔ, εφσον χει δοθε αντστοιχη συγκατθεση. Η συγκατθεση μπορε να ανακληθε αν πσα στιγμ. 

f) Bing Ads 
Στον ισττοπο χρησιμοποιομε τεχνολογε του Bing Ads (bingads.microsoft.com), οι οποε διατθενται και εκμεταλλεονται απ την Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (Microsoft). Αν χετε ρθει στον ισττοπο μα μσω μια διαφμιση του Microsoft Bing, η Microsoft τοποθετε στην περπτωση αυτ να cookie στην τερματικ σα συσκευ. Με αυτν τον τρπο μπορε τσο η Microsoft σο και εμε να εξακριβσουμε τι κποιο κανε κλικ σε κποια διαφμιση, προωθθηκε στον ισττοπ μα και κατληξε σε μια προκαθορισμνη σελδα (Conversion Site). Εμε απλ μαθανουμε τον συνολικ αριθμ των χρηστν που καναν κλικ σε μια διαφμιση του Bing και στη συνχεια προωθθηκαν στο Conversion Site. Η Microsoft συλλγει, επεξεργζεται και χρησιμοποιε πληροφορε μσω του cookie, απ τι οποε δημιουργονται προφλ χρση με τη χρση ψευδωνμων. Τα προφλ χρση αυτ χρησιμεουν στην ανλυση τη συμπεριφορ των επισκεπτν και χρησιμοποιονται για την προβολ διαφημιστικν αγγελιν. Δεν γνεται επεξεργασα προσωπικν πληροφοριν που να σχετζονται με την ταυττητα του χρστη.
 
Αν δεν θλετε να χρησιμοποιηθον οι σχετικ με τη συμπεριφορ σα πληροφορε απ τη Microsoft, πω περιγρφεται παραπνω, μπορετε να αρνηθετε τη χρση του αντστοιχου cookie επιλγοντα για παρδειγμα τι κατλληλε ρυθμσει στο πργραμμα περιγησ σα, οι οποε απενεργοποιον γενικ την αυτματη εγκατσταση των cookies.
Η χρση του BingAds γνεται βση του ρθρου 6 παρ. 1 στοιχεο α του ΓΚΠΔ, εφσον χει δοθε αντστοιχη συγκατθεση. Η συγκατθεση μπορε να ανακληθε αν πσα στιγμ. 

g) LINKEDIN INSIGHTS
Στι ιστοσελδε μα χρησιμοποιομε το Insight Tag τη LinkedIn. Με την τεχνολογα αυτ μπορομε να δημιουργομε εκθσει για την απδοση των διαφημσεν μα και πληροφορε σχετικ με τη διδραση του ισττοπου. Επεξεργαζμαστε τα δεδομνα σα, για να αξιολογσουμε τι διαφημιστικ μα εκστρατεε και να μαζψουμε πληροφορε σχετικ με του επισκπτε του ισττοπου που μπορε να χουν ρθει σε εμ μσω των διαφημιστικν μα εκστρατειν στο LinkedIn.

Η χρση του BingAds γνεται βση του ρθρου 6 παρ. 1 στοιχεο α του ΓΚΠΔ, εφσον χει δοθε αντστοιχη συγκατθεση. Η συγκατθεση μπορε να ανακληθε αν πσα στιγμ.    

8. SOCIAL NETWORKS

  a) Χρση των Social Plugins και Widgets του Facebook, Twitter, Instagram και  VΚ (V Kontakte)  με την χρση τη λση  Shariff.
Στι ιστοσελδε μα γνεται χρση των Social Buttons και Widgets απ τα κοινωνικ δκτυα.

Για να διασφαλσουμε την καλτερη προστασα του επισκπτη στην ιστοσελδα μα, αυτ τα Buttons και Widgets δεν περιορζονται, αλλ συνδονται στην σελδα μνο με την χρση εν HTML-Links. Αυτ η σνδεση εγγυται τι σε περπτωση κλση μια σελδα με την παρουσα μα στο Web που περιχουν ττοια Buttons, δεν δημιουργεται σνδεση με του Server του παρχου του εκστοτε κοινωνικο δικτου.

Εν ενεργοποισετε να απ αυτ τα Buttons, θα ανοξει να νο παρθυρο του Browser σα και θα καλσει την σελδα του εκστοτε παρχου υπηρεσιν, στην οποα (ενδεχομνω μετ την εισαγωγ των δεδομνων σα Login) μπορετε π.χ. να ενεργοποισετε το Share-Button.

Τον σκοπ και την κταση τη συλλογ των δεδομνων και την περαιτρω επεξεργασα και χρση του απ τον προχο στι σελδε του, καθ και την δυναττητα επικοινωνα και τα σχετικ δικαιματ σα και τι δυναττητε ρθμιση για την προστασα τη ιδιωτικ σφαρα σα, θα βρετε στι οδηγε προστασα προσωπικν δεδομνων του παρχου:

https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://vk.com/privacy/eu

   
b) Χρση των Widgets απ το Spotify και το  Soundcloud
Στι ιστοσελδε μα γνεται χρση των επονομαζμενων Widgets απ τα δκτυα Spotify και Soundcloud προ το σκοπ τη διαδραστικ δημιουργα των περιεχομνων μα. Αυτ εξυπηρετε την τρηση των υπερεχντων νομμων δικαιωμτων μα στο πλασιο μια αντιστθμιση συμφερντων για την παρουσαση των πολυμσων των προσφορν μα και των δραστηριοττων μα σμφωνα με το ρθρο 6 εδ. 1 πρταση 1 στοιχεο f GDPR.

Εν καλσετε μια σελδα με την παρουσα μα στο Web που περιχει να ττοιο Widget, ο Browser σα δημιουργε την μεση σνδεση με του Server του Spotify και του Soundcloud. Το περιεχμενο των Widgets διαβιβζεται απ τον εκστοτε προχο απ’ ευθεα στο δικ σα Browser και συνδεται με την σελδα. Με τη σνδεση των Widgets θα λβετε απ τον προχο την πληροφορα τι ο Browser σα χει καλσει την αντστοιχη σελδα με την παρουσα μα στο Web ακμη και εν δεν χετε κποιο προφλ δεν χετε προβε σε Login. Αυτ η πληροφορα (μαζ με την ΙΡ διεθυνσ σα) διαβιβζεται απ τον Browser σα απ’ ευθεα σε ναν Server του εκστοτε παρχου και αποθηκεεται εκε.

Εν κνατε Login σε μια απ τι υπηρεσε, μπορε ο προχο να κατατξει μεσα την επσκεψ τουWebsite μα στο προφλ σα του εκστοτε κοινωνικο δικτου. Εν αλληλεπιδρτε με τα Widgets π.χ. παζονται περιεχμενα, ττε η αντστοιχη πληροφορα θα μεταβιβζεται απ’ ευθεα σε ναν Server του παρχου και θα αποθηκεεται εκε.

Αυτ οι πληροφορε μπορε  εκτ αυτο να δημοσιεονται στο κοινωνικ δκτυο και εκε να εμφανιστον οι  επαφ σα.

Η χρση του Spotify και του Soundcloud γνεται μετ απ αντστοιχη συγκατθεση και αποκλειστικ σμφωνα με το ρθρο 6 παρ. 1 στοιχεο α του ΓΚΠΔ. Η συγκατθεση μπορε να ανακληθε αν πσα στιγμ.

Τον σκοπ και την κταση τη συλλογ των δεδομνων και την περαιτρω επεξεργασα και χρση του απ τον προχο στι σελδε του, καθ και την δυναττητα επικοινωνα και τα σχετικ δικαιματ σα και τι δυναττητε ρθμιση για την προστασα τη ιδιωτικ σφαρα σα, θα βρετε στι οδηγε προστασα προσωπικν δεδομνων του παρχου:

Spotify AB: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/
SoundCloud Limited: https://soundcloud.com/pages/privacy

Εν δεν επιθυμετε τα κοινωνικ δκτυα που συλλγουν μσω των εμφανσεων μα στο Web τα δεδομνα, να κατατξουν μεσα το προφλ σα στην εκστοτε υπηρεσα, μπορετε να εμποδσετε απλυτα το κατβασμα των Widgets και με τα  Add-Ons του δικο σα Browser, π.χ. με το Skript-Blocker “NoScript”
(https://noscript.net/)."   

c) Σνδεση και παρουσαση περιεχομνων των Social Media.
Twitter, Instagram und Facebook
Στην ιστοσελδα μα, ιδιατερα στο πλασιο των ρθρων του Ινστιτοτου Γκατε μπορε να εμφανιστον περιεχμενα (Posts, σχλια και / κανλια) απ το Twitter, Instagram και Facebook μσω Social Plugins.

H σνδεση γνεται  βση του Embetty (Heise Medien GmbH & Co. KG, ρθρα για την Embetty). Με τον τρπο αυτ διασφαλζεται τι δεν υπρχει μεση επικοινωνα μεταξ του πελτη και τη εκστοτε υπηρεσα Social Media. Μνο εν προβετε σε ενεργοποηση (π.χ. σχλια, Likes) συνδεστε μεσα με την υπηρεσα Social Media και γνεται η διαββαση των δεδομνων. Εδ ανκουν τα ακλουθα δεδομνα: 
 • ισττοποι που επισκεφθκατε
 • πληροφορε  Browser
 • πληροφορε για το λειτουργικ σστημα
 • ΙΡ – διεθυνση

Απενεργοποηση του Plugin

Twitter

Συνανεση για Twitter widerrufen ανκληση γινε επιτυχ η ανκληση τη συνανεση

Instagram

Συνανεση για Instagram ανκληση γινε επιτυχ η ανκληση τη συνανεση


Περιεχμενα απ λλα κοινωνικ δκτυα
Μπορε επση να εμφανιστον περιεχμενα απ λλα κοινωνικ δκτυα (π.χ. Spotify και Soundcloud) μσω εν Social Plugin. Μσω του Social Plugin μπορε να δημιουργηθε μια απ’ ευθεα σνδεση με του Server του εκστοτε δικτου, που γνεται η διαββαση των δεδομνων προ τον προχο. Εδ μπορε να ανκουν τα ακλουθα δεδομνα:
 • ισττοποι που επισκεφθκατε
 • πληροφορε Browser
 • πληροφορε για το λειτουργικ σστημα
 • ΙΡ – διεθυνση
   Η χρση των περιεχομνων γνεται μετ απ αντστοιχη συγκατθεση και αποκλειστικ σμφωνα με το ρθρο 6 παρ. 1 στοιχεο α του ΓΚΠΔ. Η συγκατθεση μπορε να ανακληθε αν πσα στιγμ.
   

d) You Tube και Vimeο Video Plugin
Σε αυτ τον ισττοπο συνδονται προ το σκοπ μια διαδραστικ διαμρφωση των περιεχομνων μα μσω του You Tube και Vimeo, τα περιεχμενα τρτων παρχων.

Το You Tube λειτουργε υπ την εταιρεα με την επωνυμα Google Ireland Limited, που χει συσταθε και λειτουργε κατ το ιρλανδικ δκαιο και χει δρα στην οδ Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”).

To Vimeo λειτουργε υπ την εταιρεα με την επωνυμα Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, U.S.A.

Για να διασφαλιστε η καλτερη προστασα των δεδομνων σα κατ την επσκεψη του ισττοπου μα, τα Plugins συνδονται στην σελδα με ττοιο τρπο, στε με να πρσθετο κλικ να μπορον να ενεργοποιηθον. Αυτ η σνδεση εγγυται τι σε περπτωση κλση μια σελδα που εμφανιζμαστε και περιχει αυτ τα Plugins, να μην δημιουργεται σνδεση με τον Server του εκστοτε κοινωνικο δικτου. Μλι εσε ενεργοποιετε τα Plugins, θα προχωρ ο Browser σα  στην μεση σνδεση με του Server του εκστοτε κοινωνικο δικτου.

Το περιεχμενο του εκστοτε Plugin θα διαβιβζεται απ τον αρμδιο προχο απ’ ευθεα στον Browser σα και θα συνδεται στην σελδα. Με την σνδεση του Plugins ο προχο λαμβνει την πληροφορα, τι ο Browser σα, κλεσε την αντστοιχη σελδα του ισττοπου που εμφανιζμαστε, ακμη και εν δεν χετε προφλ στον αντστοιχο προχο, δεν χετε προβε σε Login. Αυτ η πληροφορα (μαζ με την ΙΡ-διεθυνσ σα) θα διαβιβζεται απ τον Browser σα απ’ ευθεα σε ναν Server του εκστοτε παρχου (ενδεχομνω στι Η.Π.Α.) και εκε θα αποθηκεεται.

Εν ενεργοποιστε Plugins π.χ. ενεργοποιεται την επιλογ “Like” θα διαβιβζεται η αντστοιχη πληροφορα επση απ’ ευθεα σε ναν Server του παρχου και θα αποθηκεεται εκε.

Εν ενεργοποισετε τα Plugins θα εγκατασταθε στον  Browser σα να Cookie. Μπορετε να ανακαλσετε αυτ την ενεργοποηση, με την επιλογ τη προβλεπμενη προ τοτο θση Button σρνοντα τον ρυθμιστ.


Απενεργοποηση του Plugin

 

Youtube

Συνανεση για Youtube ανκληση γινε επιτυχ η ανκληση τη συνανεση

Vimeo

Συνανεση για Vimeo ανκληση γινε επιτυχ η ανκληση τη συνανεση

Για τα Videos του YouTube, που συνδονται στην σελδα μα, ενεργοποιεται η περαιτρω ρθμιση προστασα προσωπικν δεδομνων. Αυτ σημανει τι δεν συλλγονται και δεν αποθηκεονται καθλου πληροφορε απ του επισκπτε τη ιστοσελδα στο YouTube εκτ εν εκε παζεται το Video.

Για τα Videos του Vimeo, που συνδονται με την σελδα μα, χει ενσωματωθε αυτματα το Trackingtool Google Analytics. Στα αποτελσματα τη ανλυση που συλλγονται εδ, δεν χουμε καμα επιρρο και δεν μπορομε να τα δομε. Παρλληλα θα ενεργοποιηθον Web-Beacons  με τη σνδεση των Vimeo-Videos με την ενεργοποησ του στου επισκπτε των ιστοσελδων.  Για να αποφευχθε η χρση των Google Analytics Tracking Cookies, μπορετε να λβετε τα συνθη μτρα για την απενεργοποηση των  Google Analytics. Περισστερε πληροφορε θα βρετε στο κεφλαιο για την ανλυση Web.

Η χρση των περιεχομνων γνεται μετ απ αντστοιχη συγκατθεση και αποκλειστικ σμφωνα με το ρθρο 6 παρ. 1 στοιχεο α του ΓΚΠΔ. Η συγκατθεση μπορε να ανακληθε αν πσα στιγμ.

Του σκοπο και την κταση τη συλλογ των δεδομνων και την περαιτρω επεξεργασα και χρση του απ του παρχου καθ και τα σχετικ δικαιματα και τι δυναττητε ρθμιση για την προστασα τη ιδιωτικ του σφαρα μπορετε να βρετε στι οδηγε για την προστασα των προσωπικν δεδομνων των παρχων:

YouTube / Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 
Vimeo: https://vimeo.com/privacy
 
e) Η  Online παρουσα μα στα κοινωνικ δκτυα
Η παρουσα μα στα κοινωνικ δκτυα και στι πλατφρμε εξυπηρετε την καλτερη και ενεργ επικοινωνα με του πελτε μα και του ενδιαφερμενου. Εκε ενημερνουμε για τα προντα μα.

Με την Online επσκεψη  παρουσα στα κοινωνικ δκτυα μπορε τα δεδομνα σα να συλλεχθον και να αποθηκευτον αυτματα για σκοπο ρευνα τη αγορ και διαφημσεων. Απ αυτ τα δεδομνα δημιουργονται με την χρση ψευδνυμων τα επονομαζμενα προφλ χρστη. Αυτ μπορον να χρησιμοποιηθον π.χ. για την ενεργοποηση αγγελιν διαφμιση εντ και εκτ τη πλατφρμα, που πιθαν να ανταποκρνονται στα ενδιαφροντα σα. 

Προ το σκοπ αυτ χρησιμοποιονται κατ καννα Cookies απ την τελικ συσκευ σα. Σε αυτ τα Cookies αποθηκεονται η συμπεριφορ του επισκπτη και τα ενδιαφροντα του χρστη. Η χρση γνεται μετ απ αντστοιχη συγκατθεση και αποκλειστικ βσει του ρθρου 6 παρ. 1 στοιχεο α του ΓΚΠΔ. Η συγκατθεση μπορε να ανακληθε αν πσα στιγμ.

Εν οι πλατφρμε των προαναφερμενων κοινωνικν δικτων χουν την δρα του στι Η.Π.Α., ισχει το εξ: Για τι Η.Π.Α. ισχει μια απφαση καταλληλτητα τη Ευρωπακ Επιτροπ. Αυτ αναφρεται στο EU-US Privacy Shield. Το επκαιρο πιστοποιητικ για την κθε επιχερηση μπορετε να δετε εδ εδ eingesehen werden:
https://www.privacyshield.gov/list.

Λεπτομερε πληροφορε για την επεξεργασα και την χρση των δεδομνων απ του παρχου στι σελδε του, καθ και για την δυναττητα επικοινωνα και τα σχετικ δικαιματα σα και για τι δυναττητε ρθμιση για την προστασα τη ιδιωτικ σα σφαρα, ιδιατερα για τι δυναττητε γερση εναντωση (Opt-Out), θα βρετε στι οδηγε προστασα που συνδονται με του παρχου. Εν παρ τατα χρειζεστε βοθεια, μπορετε να απευθυνθετε σε εμ.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/     
Δυναττητα γερση εναντωση (Opt-Out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads   

9. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

 
a) Διαββαση των δεδομνων σε Ινστιτοτα Γκατε
Μετ την δημιουργα εν λογαριασμο σα Goethe.de καθσταται δυνατ η πρσβαση στι διευθνσει διαχεριση του αρμδιου Ινστιτοτου Γκατε στο εξωτερικ η πρσβαση στα δεδομνα που υπρχουν στον λογαριασμ σα. Η γενμενη επεξεργασα των δεδομνων σε αυτ το πλασιο, εξυπηρετε τη διοικητικ επεξεργασα των δεδομνων των χρηστν, π.χ. για την διρθωση / αποκλεισμ / διαγραφ   την κατανομ ρλων και δικαιωμτων εντ του συστματο. Νομικ βση αποτελε η εκπλρωση τη σμβαση σμφωνα με το ρθρο 6 εδ. 1 πρταση 1 στοιχεο b GDPR. Περαιτρω εξυπηρετε σμφωνα με το ρθρο 6 εδ. 1, πρταση 1 στοιχεο f GDPR στην διαφλαξη των υπερεχντων νομμων συμφερντων μα στο πλασιο τη αντιστθμιση συμφερντων για τα γκυρα στοιχεα και την ορθ αρχειοθτηση των δεδομνων σε γκυρα στοιχεα και ορθ σνολα δεδομνων του συστματο μα. Απ την λλη πλευρ τα δεδομνα των χρηστν μπορον (σε αννυμη μορφ) να χρησιμοποιηθον για την βελτωση των Webπροσφορν μα. Αυτ εξυπηρετε σμφωνα με το ρθρο 6 εδ. 1 πρταση 1 στοιχεο f GDPR στην τρηση των υπερεχντων νομμων συμφερντων μα στο πλασιο τη αντιστθμιση συμφερντων στην βελτιστοποηση των προσφορν μα.

Εφσον προσωπικ δεδομνα διαβιβαστον σε να Ινστιτοτο Γκατε τρτη χρα και δεν υφσταται απφαση αντιστοιχα τη Ευρωπακ Επιτροπ σμφωνα με το ρθρο 45 εδ. 1 GDPR, ττε η διαββαση των δεδομνων θα γνεται με βση τι στνταρ ρτρε προστασα δεδομνων που χουν εκδοθε απ την Ευρωπακ Επιτροπ, που αποτελον τι κατλληλε εγγυσει σμφωνα με το ρθρο    46 εδ. 2 στοιχεο c GDPR. Αντγραφα απ αυτ τι στνταρ ρτρε προστασα δεδομνων τη Ε.Ε. μπορετε να βρετε στον ισττοπο: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de.

Για την περπτωση που αποκλειστετε απ μια εξταση του Ινστιτοτου Γκατε εξ αιτα εν απ του λγου που καθορζονται στον Κανονισμ Εξετσεων (PDF, 365 kB) και το Ινστιτοτο Γκατε επιβλλει γι’ αυτ τον παγκσμιο αποκλεισμ σα απ την συμμετοχ σα σε εξετσει, στο πλασιο τη διαχεριση των εξετσεων, τα δεδομνα σα θα αποστλλονται στα εξεταστικ κντρα του Ινστιτοτου Γκατε παγκοσμω καθ και στα εξεταστικ κντρα του Αυστριακο Διπλματο Γλσσα (SD) προ το σκοπ τη εκτλεση αυτν των μτρων (λεγχο τη τρηση του επιβαλλμενου εξεταστικο αποκλεισμο) (βλπε σχετικ την παργραφο 2 του Κανονισμο Εξετσεων) και εκε θα επεξεργζονται. Αυτ συμβανει βσει τη εκπλρωση του κοινο συμφνου για την προετοιμασα μια εξταση κατ το ρθρο 6 εδ. 1 στοιχεο b) του Κανονισμο GDPR. Εφσον η σχετικ επεξεργασα λαμβνει χρα σε κρτο που βρσκεται εκτ τη Ευρωπακ νωση του Ευρωπακο Οικονομικο Χρου, αυτ θα γνεται επση στο βαθμ τη αναγκαιτητα τη διαββαση για την εκπλρωση αυτο του συμφνου.     

b) Διαββαση δεδομνων στο κεντρικ αρχεο εξετσεων
Προ το σκοπ του ελγχου γνησιτητα και τη κδοση των βεβαισεων αντικατσταση αποθηκεονται και χρησιμοποιονται δεδομνα που αφορον τι εξετσει στι οποε υποβληθκατε, στο κεντρικ αρχεο εξετσεων (το αντατο για 10 τη). Αυτ γνεται με βση την εκπλρωση τη σμβαση σμφωνα με το ρθρο 6 εδ. 1 στοιχεο β του Κανονισμο GDPR.  

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εμε θα διασφαλσουμε του ισττοπου μα και τα λοιπ συστματα μα με την λψη τεχνικν και διοργανωτικν μτρων ναντι τη απλεια, καταστροφ, επμβαση, αλλαγ επεξεργασα των δεδομνων σα απ μη εξουσιοδοτημνα τομα, πω κατ την δημιουργα του λογαριασμο Goethe.de την μεταγενστερη εισαγωγ Login μσω του συστματο SSL- κρυπτογρφηση.   
 

11. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ω θιγμενο χετε τα εξ δικαιματα:
 • σμφωνα με το ρθρο 15 του Κανονισμο GDPR χετε το δικαωμα να ζητσετε στην κταση που αναφρεται εκε, πληροφορε για τα δεδομνα προσωπικο χαρακτρα σα που εμε επεξεργαζμαστε,
 • σμφωνα με το ρθρο 16 του Κανονισμο  GDPR χετε το δικαωμα να ζητσετε μεσα την διρθωση λανθασμνων την συμπλρωση για την πληρτητα των δεδομνων σα, που χουν αποθηκευτε απ εμ,
 • σμφωνα με το ρθρο 17 του Κανονισμο GDPR χετε το δικαωμα να ζητσετε την διαγραφ των δεδομνων προσωπικο χαρακτρα που χουν αποθηκευτε απ εμ, εφσον η περαιτρω επεξεργασα δεν εναι απαρατητη
  • για την σκηση του δικαιματο ω προ την ελεθερη κφραση και την πληροφρηση,
  • για την εκπλρωση κποια νομικ υποχρωση,
  • για λγου δημοσου συμφροντο
  • για την γερση, σκηση απκρουση νομικν αξισεων,
 • σμφωνα με το ρθρο 18 του Κανονισμο GDPR χετε το δικαωμα, να ζητσετε τον περιορισμ τη επεξεργασα των δεδομνων προσωπικο χαρακτρα του, εφσον
  • εσε αμφισβητετε την ορθτητα των δεδομνων,
  • η επεξεργασα εναι παρνομη, αλλ εσε αρνεστε την διαγραφ του,
  • εμε δεν χρειαζμαστε πια τα δεδομνα, αλλ εσε τα χρειζεστε για την γερση, σκηση απκρουση νμιμων αξισεων
  • εσε χετε σμφωνα με το ρθρο 21 του Κανονισμο GDPR εγερει την εναντωση σα κατ τη επεξεργασα,
 • σμφωνα με το ρθρο 20 του Κανονισμο GDPR χετε το δικαωμα να λβετε τα δικ σα δεδομνα προσωπικο χαρακτρα, που μα διαθσατε, σε μια δομημνη, προσιτ μορφ που μπορε να διαβαστε απ μηχνημα, να ζητσετε την διαββαση σε ναν λλο υπεθυνο επεξεργασα,
 • σμφωνα με το ρθρο 77 του Κανονισμο GDPR χετε το δικαωμα, να διαμαρτυρηθετε στην εποπτικ αρχ. Κατ καννα μπορετε να απευθυνθετε προ τοτο στην εποπτικ αρχ του συνθου τπου διαμον σα, του τπου εργασα σα, στην δρα τη επιχερησ μα. 

Για ερωτματα ω προ την συλλογ, επεξεργασα χρση των δεδομνων σα προσωπικο χαρακτρα, για πληροφορε, διορθσει, τον περιορισμ τη επεξεργασα την διαγραφ των δεδομνων, καθ και την ανκληση ενδεχομνω συγκαταθσεων που δθηκαν, για την εναντωση κατ μια συγκεκριμνη χρση δεδομνων, καθ και για το δικαωμα διαββαση των δεδομνων, απευθυνθετε παρακαλομε στον εντεταλμνο υπεθυνο προστασα προσωπικν δεδομνων:

Die Datenschutzbeauftragte
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
datenschutz@goethe.de
 

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Εφσον εμε επεξεργαζμαστε για την τρηση των υπερεχντων νομμων συμφερντων μα στο πλασιο τη αντιστθμιση συμφερντων, προσωπικ δεδομνα πω αναλθηκε ανωτρω, ττε εσε μπορετε να δηλσετε την εναντωσ σα σε αυτ την επεξεργασα με ισχ για το μλλον. Εν η επεξεργασα γνει για σκοπο του μεσου μρκετινγκ, εσε μπορετε αν πσα στιγμ πω περιγρφηκε προηγουμνω, να κνετε σκηση αυτο του δικαιματ σα. Εφσον η επεξεργασα λαμβνει χρα για λλου σκοπο, ττε χετε το δικαωμα εναντωση μνο ταν  υπρχουν λγοι, που προρχονται απ μια δικ σα ιδιατερη κατσταση.

Μετ την σκηση του δικαιματο εναντωση σα, δεν θα επεξεργαζμαστε λλο τα προσωπικ σα δεδομνα γι’ αυτο του σκοπο, εκτ εν μπορομε να αποδεξουμε την παρξη αναγκαστικν λγων προστατευτικτητα για την επεξεργασα, που υπερχουν των συμφερντων σα, των δικαιωμτων σα και των ελευθεριν σα, εν η επεξεργασα εξυπηρετε την γερση, σκηση απκρουση νμιμων αξισεων.

Αυτ δεν ισχει εν η επεξεργασα γνεται προ το σκοπ του μεσου μρκετινγκ. Στην περπτωση αυτ δεν θα επεξεργαζμαστε λλο τα προσωπικ σα δεδομνα για τον σκοπ αυτ.