Ochrana dat

Ve smyslu obecného naízení EU o ochraně osobních údaj (GDPR) a německch zákon na ochranu osobních údaj, zejména Spolkového zákona o ochraně osobních údaj (BDSG), je Goethe-Institut e.V., Oskar-von-Miller-Ring, 18, 80333 München (dále jen "Goethe-Institut" nebo my“) jakoto provozovatel webovch stránek www.goethe.de (dále jen webové stránky“) správcem osobních údaj jejich uivatel (dále jen Vy“).

Obsah

 1.  INFORMATIVN VYUVN WEBOVCH STRNEK
 2. SHROMAOVN A ZPRACOVN OSOBNCH DAJ PRO SMLUVN ELY
 3. REGISTRACE A ET GOETHE.DE
  a) daje o Vaí osobě a Vámi vytvoeném obsahu.
  b) Personalizovan marketing
  c) Zveejňování osobních údaj
  d) Vměna dat mezi naím systémem ízení jazykovch kurz a Vaím útem Goethe.de.

  e) Smazání
 4. Google Recaptcha A Google Maps
  a) Google reCAPTCHA
  b) Google Maps
 5. SHROMAOVN A ZPRACOVN OSOBNCH DAJ PRO ELY PMHO MARKETINGU
  a) Potovní marketing
  b) E-mailov newsletter
 6. COOKIES
 7. WEBOV ANALYTIKA
  a) Webtrekk
  b) Google(Universal) Analytics
  c) Google AdWords a Google Conversion Tracking
  d) Google Analytics Remarketing   
  e) Facebook Pixel
  f) Bing Ads
  g) LINKEDIN INSIGHTS
 8. SOCILN ST
  a) Pouívání plugin a widget pro sociální sítě Facebook, Twitter, Instagram a VKontakte v systému Shariff
  b) Pouívání widget Spotify a Soundcloud
  c) Umisování a zobrazování obsah ze sociálních sítí
  d) Pluginy YouTube a Vimeo Video
  e) Nae online pítomnost na sociálních sítích
 9. PEDVN OSOBNCH DAJ TETM OSOBM
  a) Pedávání osobních údaj Goethe-Institutm
  b) Pedávání osobních údaj do centrálního archivu zkouek
 10. ZABEZPEEN OSOBNCH DAJ
 11. VAE PRVA A NAE KONTAKTN DAJE
 12. PRVO VZNST NMITKU

Ochranu Vaich osobních údaj bere Goethe-Institut velmi váně. Tímto Prohláením o ochraně osobních údaj Vás chceme transparentně informovat o tom, které osobní údaje o Vás (dále jen Vae údaje“) shromaujeme, zpracováváme a vyuíváme, jestlie navtěvujete nae webové stránky nebo vyuíváte internetové monosti z nabídky Goethe-Institutu.  

1. INFORMATIVN VYUVN WEBOVCH STRNEK

Pi návtěvě naich webovch stránek mete některé z naich internetovch nabídek vyuívat i bez uvádění svch osobních údaj. Webov server pi kadém otevení webové stránky automaticky ukládá v rámci takzvanch server logfiles pouze pístupov záznam, co jsou data, která automaticky hlásí Vá prohlíe, nap. název poadovaného souboru, poslední navtívená stránka, datum a as otevení, pouit prohlíe, objem penesench dat, IP adresa, poadující operátor apod. Zpracování pro nás provádí tetí strana jakoto poskytovatel slueb pro hosting a zobrazení webové stránky. Tento poskytovatel slueb má sídlo v zemi Evropské unie nebo Evropského hospodáského prostoru.

Za úelem zkrácení doby potebné pro naítání naeho online obsahu dále vyuíváme tzv. Content Delivery Network (CDN“), kdy je webová stránka doruována prostednictvím webového serveru poskytovatele CDN slueb, kter pro nás vykonává innost zpracovatele. Webové servery poskytovatele slueb rovně shromaují data pístupového záznamu.

Vechna data pístupového záznamu jsou ukládána po dobu 7 dní. Tato data jsou vyhodnocována vhradně za úelem zajitění bezporuchového provozování webovch stránek, analzy chyb a zlepování naí nabídky. Vyuívání slueb poskytovatele CDN, jako i zde popsané postupy, slouí naim (v rámci posouzení zájm pevaujícím) oprávněnm zájmm podle l. 6 odst. 1 věty 1 písm. f naízení GDPR, konkrétně zájmu na korektní prezentaci naí nabídky.   

 2. SHROMAOVN A ZPRACOVN osobních údaj PRO SMLUVN ELY

Osobní údaje shromaujeme, jestlie nám je sdělíte pi navázání kontaktu s námi (nap. prostednictvím kontaktního formuláe nebo e-mailu), pi registraci uivatelského útu (dále jen úet Goethe.de“) nebo v rámci Vaí rezervace, kdy si rezervujete nap. místo v kurzu i termín zkouky. Z jednotlivch interaktivních formulá je patrné, které osobní údaje jsou v konkrétním pípadě shromaovány, a které se uvádějí povinně a které dobrovolně.

V těchto pípadech Vámi uvedené osobní údaje shromaujeme a zpracováváme za úelem plnění konkrétní smlouvy, nap. za úelem provedení rozazovacího testu v souvislosti s Vaimi jazykovmi kurzy nebo s jazykovm kurzem vetně navazující zkouky, a dále i za úelem zpracování Vaich poadavk dle l. 6 odst. 1 věty 1 písm. b naízení GDPR. Pokud v tomto rámci udělíte svj vslovn souhlas se zpracováním zvlátních kategorií osobních údaj dle l. 9 odst. 2 písm. a naízení GDPR, shromádíme údaje o Vaem zdravotním stavu (nap. o alergiích) vhradně pro úel, kter jste v rámci udělení souhlasu uvedli.
Po úplném splnění písluné smlouvy nebo vymazání Vaeho uivatelského útu bude dalí vyuívání Vaich osobních údaj zablokováno a po uplynutí lht pro uchování údaj podle daňovch a obchodně právních pedpis budou Vae osobní údaje vymazány. Pokud se lhty pro uchování údaj podle daňovch i obchodně právních pedpis na urité osobní údaje nevztahují, budou tyto vymazány bezprostedně po splnění písluné smlouvy. Jin postup platí pouze v pípadě, e jste nám udělili vslovn souhlas s dalím vyuíváním svch osobních údaj nebo e jsme si my vyhradili irí vyuívání osobních údaj, které je v souladu se zákonem a o kterém Vás budeme níe informovat.

daje k Vaemu útu na naí vukové platformě budou automaticky vymazány po tech letech nevyuívání.

Pedávání osobních údaj za úelem plnění smlouvy
V rámci rezervace kurz a zkouek jsou Vae osobní údaje zpracovávány v naem centrálním systému ízení jazykovch kurz, do něj mají vdy pístup i ostatní Goethe-Instituty, s vjimkou pípad, kdy takovto pístup písluná místní legislativa nepovoluje. Toto zpracování je odvodněno plněním smlouvy podle l. 6 odst. 1 věty 1 písm. b naízení GDPR a naím (v rámci posouzení zájm pevaujícím) oprávněnm zájmem na validních údajích a správnch datovch souborech pi rezervaci kurz dle l. 6 odst. 1 věty 1 písm. f naízení GDPR. Pokud v této souvislosti probíhá zpracování osobních údaj v zemích mimo Evropskou unii nebo mimo Evropsk hospodásk prostor, máme s danmi Goethe-Instituty sjednány standardní doloky EU o ochraně osobních údaj jakoto vhodnou záruku ochrany osobních údaj ve smyslu l. 46 odst. 2 písm. c naízení GDPR.

Za úelem plnění smlouvy pedáváme Vae osobní údaje dodavatelské firmě, pokud je to nutné pro uskutenění dodávky objednaného zboí nebo pro poskytnutí objednanch slueb. Podle toho, kterého poskytovatele platebních slueb si v rámci procesu objednávky zvolíte, pedáme osobní údaje shromáděné za úelem uskutenění platby písluné bankovní instituci pověené provedením platby, pípadně námi pověenému poskytovateli platebních slueb i zvolené platební slubě. Zvolení poskytovatelé platebních slueb tyto osobní údaje ásteně shromaují i sami, pokud si u nich zaloíte úet. V takovém pípadě se v rámci procesu objednávky musíte u poskytovatele platebních slueb pihlásit za pomoci svch pístupovch údaj. Zde pak platí Prohláení o ochraně osobních údaj vydané píslunm poskytovatelem platebních slueb. V pípadě rezervací v naem e-shopu jdou Vámi uvedené platební údaje pímo k pověenému poskytovateli platebních slueb. My k těmto údajm v ádné fázi pístup nemáme.

Pokud poskytovatel platebních slueb jakoto správce ve smyslu l. 4 odst. 7 naízení GDPR zpracovává Vae osobní údaje za úelem provedení platby, nap. pi realizaci platby kreditní kartou, poskytneme Vám informace, které Vám má podle l. 13, 14 naízení GDPR sdělit poskytovatel platebních slueb.
Tyto informace naleznete zde a zde

V rámci plnění naich smluv s Vámi, nap. o poskytování jazykovch kurz, ásteně pedáváme Vae osobní údaje poskytovatelm slueb, kteí je zpracovávají z naeho pověení a v rámci smlouvy o zpracování zakázky uzavené mezi Goethe-Institutem a danm poskytovatelem slueb. Takovmto poskytovatelem slueb me bt nap. dodavatel softwaru, kter Goethe-Institut pouívá pi plnění smluv.  

3. REGISTRACE A ET GOETHE.DE

Pokud chcete pidávat komentáe nebo píspěvky, diskutovat s ostatními uivateli, úastnit se online kurz, vyuívat vukové platformy, nakupovat produkty v e-shopu, vypjovat si digitální média, rezervovat si místo v kurzu nebo termín zkouky, nebo vyuívat online slueb k naim prezenním knihovnám (vyhledávat knihy, rezervovat, prodluovat vpjky apod.), musíte se zaregistrovat a vytvoit si úet Goethe.de. Pro poteby registrace zpracováváme vae pihlaovací údaje (e-mailovou adresu a heslo), pes které máte pístup k personalizovanm nabídkám Goethe-Institutu, dále Vámi udělené souhlasy, Vai zemi a Vá preferovan jazyk.

  a) daje o Vaí osobě a Vámi vytvoeném obsahu
V rámci vytvoení útu Goethe.de se povinně uvádějí pouze ty osobní údaje, které nutně potebujeme k realizaci naich nabídek nebo ke splnění pípadného stávajícího smluvního vztahu s Vámi.

Osobní údaje, které nám sdělíte, shromaujeme a zpracováváme v rámci plnění této uivatelské smlouvy dle l. 6 odst. 1 věty 1 písm. b naízení GDPR za úelem:
 • ověení Vaí ádosti o vytvoení útu Goethe.de
 • poskytování bezplatnch slueb, jich se chcete úastnit (blogy, fóra, komentáe, sebeprezentace, komunity, chatování apod.)
 • plnění naich povinností ze smluv, které jsme s Vámi uzaveli (poskytování online kurz, vukové platformy a digitálních médií v rámci pjovny, dodávka produkt z e-shopu, provádění kurz a zkouek, knihovní vpjky).
Dobrovolně mete uvést i dalí údaje o Vaí osobě a pidat dalí obsah (tzv. user generated content), jako nap. svoji fotografii, texty ve formě blogu i píspěvk na fórech, diskusní píspěvky apod. V píslunch formuláích je vdy uvedeno, které osobní údaje jsou v konkrétním pípadě shromaovány, a které údaje jsou povinné a které dobrovolné. Dobrovolně uváděné údaje zpracováváme za úelem zachování pevaujících spolench zájm na rozmanitosti diskusí na naich platformách, v souladu s l. 6 odst. 1 S. 1 písm. f naízení GDPR.   

b) Personalizovan marketing
Osobní údaje, které jste uvedli v uivatelském útu, vyuíváme pro marketingové úely k tomu, abychom pro Vás personalizovali nae webové stránky a internetové nabídky, nap. v podobě osobní úvodní stránky a profilové ásti s nabídkami vhodnmi právě pro Vás. Toto slouí k zachování naich pevaujících oprávněnch zájm dle l. 6 odst. 1 věty 1 písm. f naízení GDPR, a to konkrétně k zachování zájmu na optimálním odbytu námi nabízench slueb.Pokud byl vyádán píslun souhlas (nap. souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracovávání osobních údaj vhradně na základě l. 6 odst. 1 písm. a GDPR; tento souhlas lze kdykoli odvolat.  

c) Zveejňování osobních údaj
Vae osobní údaje poskytnuté v rámci pouívání útu Goethe.de jsou ásteně viditelné pro ostatní uivatele. Jedná se nap. o Vae jméno, uivatelské jméno, Vae píspěvky vetně data a asu vytvoení, Vae lenství ve skupinách, Vae pátele, Vae vukové seznamy, Vae soubory, Vá online status, Vae hodnocení, doba Vaeho lenství, Vae pohlaví a Vae zápisy v knize host. Zveejnění těchto údaj je podle l. 6 odst. 1 věty 1 písm. b naízení GDPR nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytnout smluvně definované funkce naí platformy.
 
x uivatelské jméno
x datum a as záznamu
x vae komentáe a píspěvky

x = viditelnost nelze změnit
 
x píjmení
x profilová fotografie
x** pohlaví
x** datum narození
x** online status
x země
x e-mailová adresa
x** obec
x datum a as záznamu
x vae komentáe a píspěvky
x kurzy, jich se úastníte
x vámi nahrané soubory
g dalí údaje*

* = z.B. nap. uím se německy / vyuuji něminu, pro mám zájem o německ jazyk, hledám partnera k uení, ji jsem absolvoval kurz v Goethe-Institutu.

** = viditelné pouze pro tutory, nikoli pro ostatní úastníky
x = viditelnost nelze změnit
g = pokud jste uvedli
x oslovení
(x) píjmení
x uivatelské jméno
x profilová fotografie
x pohlaví
(x) datum narození
(x) online status
(x) země
(x) obec
x doba trvání lenství
x datum a as záznamu
x vae komentáe a píspěvky
x len/moderátor ve skupinách
x aktivity ve Vaich skupinách
(x) Vae hobby
(x) jazyk/úroveň
g dalí údaje*

* = nap. uím se německy / vyuuji něminu, pro mám zájem o německ jazyk, hledám partnera k uení, ji jsem absolvoval kurz v Goethe-Institutu.

x = viditelnost nelze změnit
(x) = viditelnost lze změnit.
g = pokud jste uvedli
x uivatelské jméno
x profilová fotografie
x online status
x země

x = viditelnost nelze změnit
x píjmení
(x) profilová fotografie
(x) země
(x) obec
x datum a as záznamu
x vae komentáe a píspěvky
x len/moderátor ve skupinách
x aktivity ve Vaich skupinách
(x) vae hobby
(x) praxe v které zemi?
(x) datum zahájení praxe
(x) datum ukonení praxe
(x) vysoká kola
(x) studijní obory
(x) forma studia
(x) dosavadní aktivity
x vá celkov poet bod

x = viditelnost nelze změnit
(x) = viditelnost lze změnit.


 
d) Vměna dat mezi naím systémem ízení jazykovch kurz a Vaím útem Goethe.de
Aby z naeho systému ízení kurz a zkouek bylo mono nahlíet na informace a vsledky obsaené ve Vaem útu Goethe.de, probíhá mezi naím softwarem pro ízení kurz a zkouek a Vaím útem Goethe.de vměna dat (tzv. pairing). Toto podle l. 6 odst. 1 věty 1 písm. f naízení GDPR slouí naemu (v rámci posouzení zájm pevaujícímu) oprávněnému zájmu na propojení datovch soubor, abychom Vám umonili jednotnou správu kmenovch dat a pehled o Vámi rezervovanch kurzech a zkoukách i na naí webové stránce.     

e) Smazání
Jestlie svoje pihláení nepotvrdíte do 7 dn, bude vá úet Goethe.de vetně údaj uvedench pi registraci smazán. Jestlie pihláení potvrdíte, bude Vám na základě uvedeného vysvětlení vytvoen uivatelsk úet. Toto neplatí pro úty Goethe.de, které byly zaloeny v rámci rezervace v e-shopu. Tyto úty zstanou zachovány natrvalo, pokud nepoádáte o jejich smazání. Smazání Vaeho útu Goethe.de a Vaich na něm uloench osobních údaj je moné kdykoli a me bt provedeno bu na základě zprávy zaslané na níe uveden kontakt, nebo prostednictvím písluné funkce v uivatelském útu.  


4. Google Recaptcha A Google Maps

  a) Google reCAPTCHA
Za úelem ochrany proti zneuití naich webovch formulá a proti spamu vyuíváme v rámci některch formulá na této webové stránce slubu Google reCAPTCHA. Kontrolou runího zadávání údaj tato sluba zabrání tomu, aby jakkoli automatizovan software (tzv. Bots) na webové stránce prováděl neádoucí aktivity. Toto slouí v souladu s l. 6 odst. 1 větou 1 písm. f naízení GDPR naemu (v rámci posouzení zájm pevaujícímu) oprávněnému zájmu na ochraně naich webovch stránek ped zneuitím a na bezporuchovém zobrazení naí online prezentace.

Google reCAPTCHA je sluba poskytovaná spoleností Google Ireland Limited se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (www.google.de), zaregistrovanou a provozovanou podle irského práva. Pro pípad odesílání informací a jejich ukládání na serverech Google v USA je americká spolenost Google LLC certifikována podle programu EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát naleznete zde. Na základě této úmluvy mezi USA a Evropskou komisí je definována piměená úroveň ochrany osobních údaj v podnicích certifikovanch v programu Privacy Shield. Prostednictvím kódu, tzv. JavaScript, zabudovaného ve webové stránce pouívá Google reCAPTCHA v rámci kontroly metody, které umoňují analzu Vaeho uívání webové stránky, jako nap. soubory cookie. Automaticky sbírané informace o Vaem uívání této webové stránky vetně Vaí IP adresy jsou zpravidla penáeny a ukládány na server spolenosti Google v USA. Kromě toho Google reCAPTCHA vyhodnocuje dalí soubory cookie, je jsou ve vaem prohlíei ukládány slubami Google.
Osobní údaje nejsou z vyplněnch polí formuláe ani extrahovány ani ukládány. Dalí informace o zásadách ochrany osobních údaj ve spolenosti Google naleznete na adrese
www.google.com/policies/privacy/.

Zaznamenávání dat o Vaem uívání webové stránky vygenerovanch systémy JavaScript nebo cookie (vetně Vaí IP adresy) a jejich zpracování spoleností Google mete zabránit tak, e v nastavení svého prohlíee zakáete JavaScript nebo cookies. Mějte prosím na paměti, e tento krok me vést k omezení funknosti naeho webu pro Vae pouití.

  b) Google Maps
Za úelem vizuálního zobrazení geografickch informací na naich webovch stránkách vyuíváme Google Maps. Ukládání cookies pro Google Maps a vyuívání tohoto analytického nástroje probíhá po udělení písluného souhlasu a zpracovávání probíhá vhradně na základě l. 6, odst. 1, písm. a GDPR; tento souhlas lze kdykoli odvolat.
Ukládání cookies mete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlíee; upozorňujeme vás vak, e v tomto pípadě se me stát, e nebudete moci v plném rozsahu vyuívat vekerch funkcí této webové stránky.

Google Maps je sluba spolenosti Google Ireland Limited se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, zaregistrované a provozované podle irského práva (www.google.de).

Pro pípad odesílání informací a jejich ukládání na serverech Google v USA je americká spolenost Google LLC certifikována podle programu EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát naleznete zde. Na základě této úmluvy mezi USA a Evropskou komisí je definována piměená úroveň ochrany osobních údaj v podnicích certifikovanch v programu Privacy Shield. Pi otevení webové stránky, v ní je integrována sluba Google Maps, webov server Google v rámci takzvanch server logfiles automaticky zaznamenává pístupov záznam, co jsou data, která automaticky hlásí Vá prohlíe, nap. název poadovaného souboru, poslední navtívená stránka, datum a as otevení, pouit prohlíe, objem penesench dat, IP adresa, poadující operátor apod. Pi vyuívání Google Maps navíc spolenost Google zpracovává i údaje o pouívání funkcí sluby Maps pi návtěvě webovch stránek.

Dalí informace o zásadách ochrany osobních údaj ve spolenosti Google a o monostech nastavení naleznete na adrese
https://policies.google.com/privacy.    

5. SHROMAOVN A ZPRACOVN OSOBNCH DAJ PRO ELY PMHO MARKETINGU

 
a) Potovní marketing
Vyhrazujeme si pouití Vaeho jména, píjmení a Vaí potovní adresy pro nae vlastní marketingové úely, nap. pro úely zasílání zajímavch nabídek a informací o naich produktech běnou potou. Toto slouí v souladu s l. 6 odst. 1 písm. f naízení GDPR naemu (v rámci posouzení zájm pevaujícímu) oprávněnému zájmu na marketingové komunikaci s naimi zákazníky. Proti ukládání a pouívání Vaich osobních údaj k těmto úelm mete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy na adresu datenschutz@goethe.de.   

b) E-mailov newsletter
Jestlie se pihlásíte k odběru naeho newsletteru, budeme vyuívat potebné osobní údaje nebo Vámi zvlá sdělené osobní údaje k tomu, abychom Vám mohli objednan e-mailov newsletter pravidelně zasílat. Zasílání e-mailovch newsletter se uskuteňuje na základě Vaeho konkrétního uděleného souhlasu podle l. 6 odst. 1 věty 1 písm. a naízení GDPR. Z bezpenostních dvod zde vyuíváme tzv. postup Double Opt-In. To znamená, e Vám newsletter e-mailem zasíláme a poté, co jste své pihláení k jeho odběru potvrdili. Za tímto úelem Vám zaleme e-mail obsahující odkaz, jeho prostednictvím mete odebírání newsletteru potvrdit. Chceme tím zajistit, aby se k odebírání newsletteru mohl pihlásit pouze samotn majitel uvedené e-mailové adresy.

Zasílání newsletteru me pípadně realizovat externí poskytovatel slueb, jemu za tímto úelem Vai e-mailovou adresu pedáme. V takovch pípadech bude zpracování osobních údaj prováděno z naeho pověení. Proti tomuto pouití Vaí e-mailové adresy mete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy na níe uveden kontakt nebo pomocí písluného odkazu obsaeného v marketingovém sdělení, ani by Vám vznikly jiné náklady neli doruovací náklady dle základního sazebníku.

Pokud má poskytovatel slueb sídlo v USA, vdy dbáme na jeho certifikaci podle programu EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát naleznete zde. Na základě této úmluvy mezi USA a Evropskou komisí je definována piměená úroveň ochrany osobních údaj v podnicích certifikovanch v programu Privacy Shield.

Pro zasílání e-mailového newsletteru s vyuitím poskytovatele rozesílacích slueb Mailchimp“ platí navíc následující:
Zasílání newsletteru probíhá prostednictvím poskytovatele rozesílacích slueb

MailChimp“, platformy pro rozesílání newsletteru amerického poskytovatele Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Zásady pro ochranu osobních údaj tohoto poskytovatele rozesílacích slueb si mete prohlédnout zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Poskytovatele rozesílacích slueb vyuíváme na základě naeho oprávněného zájmu v souladu s l. 6, odst. 1, písm. f GDPR a na základě smlouvy o provedení zakázky v souladu s l. 28, odst. 3, s. 1 GDPR.

Poskytovatel rozesílacích slueb me osobní údaje píjemc pouívat v pseudonymní formě, tj. bez piazení uivateli, k optimalizaci nebo vylepování vlastních slueb, nap. k technické optimalizaci rozesílání a zobrazování newsletter nebo ke statistickm úelm. Poskytovatel rozesílacích slueb vak osobní údaje píjemc naeho newsletteru nepouívá k tomu, aby je sám kontaktoval nebo aby jejich osobní údaje pedával tetím stranám.

Newslettery obsahují tzv. web beacon“, tj. pixelov soubor, kter pak ná server, resp. server poskytovatele rozesílacích slueb, pokud jej vyuíváme, vyvolá pi otevení newsletteru. V rámci tohoto vyvolání se shromaují jednak technické informace, jako jsou informace o prohlíei a vaem systému, jednak vae IP adresa a okamik vyvolání.

Tyto informace se pouívají pro technické vylepování slueb na základě technickch dat nebo na základě cílovch skupin a jejich chování pi tení newsletteru podle polohy jejich vyvolání (kterou lze urit pomocí IP adresy) nebo doby pístupu. Ke statistickému etení patí rovně zjiování, zda dolo k otevení newsletter, kdy byly oteveny a na které linky uivatel klikl.

Tyto informace lze z technickch dvod piadit jednotlivm píjemcm newsletteru. Není vak naí snahou ani snahou poskytovatele rozesílacích slueb, pokud jej vyuíváme, sledovat jednotlivé uivatele. Vyhodnocení nám spíe slouí k tomu, abychom zjistili, jak se nai uivatelé chovají pi tení newsletter obecně, tedy anonymně, a mohli jim pizpsobit ná obsah nebo rozesílat rzn obsah, kter odpovídá zájmm naich uivatel. Odmítnout pouze měení úspěnosti bohuel není moné, v tomto pípadě je nutno odhlásit cel odběr newsletteru.

Zasílání newsletteru a s ním spojené měení úspěnosti probíhá na základě souhlasu píjemce v souladu s l. 6, odst. 1, písm. a, l. 7 GDPR ve spojení s § 7, odst. 2, . 3 německého zákona o nekalé soutěi (UWG) nebo, pokud souhlas není nutn, na základě naeho oprávněného zájmu na pímém marketingu v souladu s l. 6, odst. 1, písm. f GDPR ve spojení s § 7, odst. 3 německého zákona o nekalé soutěi (UWG). V pípadě obchodních vztah, ve kterch je newsletter souástí smluvního plnění, je právním základem l. 6, odst. 1, písm. b GDPR.

Protokolování procesu registrace probíhá na základě naeho oprávněného zájmu v souladu s l. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Ná zájem se zaměuje na pouívání uivatelsky pívětivého a bezpeného systému zasílání newsletteru, kter slouí naim obchodním zájmm a zároveň odpovídá oekáváním uivatel a dále nám umoňuje prokázat udělené souhlasy.    

6. COOKIES

Aby bylo prohlíení naich webovch stránek atraktivnějí a aby bylo moné vyuívat urité funkce, pouíváme na rznch stránkách soubory cookie neboli tzv. cookies. Cookies slouí k tomu, abychom mohli nai nabídku vylepovat z hlediska uivatelské pívětivosti, efektivity a bezpenosti. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vaem koncovém zaízení.

Některé cookies, které pouíváme, jsou po skonení relace, tj. po zavení Vaeho prohlíee, zase smazány (tzv. relaní cookies). Jiné cookies zstávají uloeny ve Vaem koncovém zaízení a umoňují nám identifikovat Vá prohlíe pi pítí návtěvě a nabídnout Vám pípadně automatické pihláení (perzistentní cookies). Kdy napíklad pi pihlaování na stránky goethe.de oznaením aktivujete monost zstat pihláen“, dojde k uloení souboru cookie, jeho pomocí Vás pi otevení stránky goethe.de během uritého období opět rozpoznáme.

Dobu platnosti perzistentních cookies si mete zkontrolovat ve Vaem prohlíei. Mete svj prohlíe nastavit tak, e budete o ukládání cookies informováni a budete moci jejich pouití schvalovat jednotlivě nebo cookies pro urité pípady zcela vylouit. Kad prohlíe spravuje nastavení cookies jinm zpsobem. Tento je vdy popsán v nabídce nápovědy prohlíee, je Vám vysvětlí, jak změnit nastavení soubor cookie.

Pokud pouívání cookies nepovolíte, me dojít k omezení funkcí naich webovch stránek. 

Cookies, které jsou nutné k realizaci elektronické komunikace nebo k poskytování uritch vámi poadovanch funkcí (nap. funkce koíku), se ukládají na základě naeho oprávněného zájmu na technicky bezchybném a optimalizovaném poskytování naich slueb v souladu s l. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Pokud byl vyádán píslun souhlas (nap. souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracovávání osobních údaj vhradně na základě l. 6 odst. 1 písm. a GDPR; tento souhlas lze kdykoli odvolat.  

7. webová analytika

 
a) Webtrekk
Sluby spolenosti Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com) vyuíváme proto, abychom získali statistická data o vyuívání naich webovch stránek za úelem zlepování jejich obsahu a abychom mohli uívání naich webovch stránek analyzovat a sestavovat zprávy o aktivitách na webovch stránkách.  K tomuto úelu mohou bt pouívány soubory cookie. V rámci tohoto trackingu jsou vytváeny pseudonymizované uivatelské profily. Bez udělení zvlátního vslovného souhlasu nedochází ke spárování těchto profil s osobními údaji nositele pseudonymu. Po zániku úelu a skonení vyuívání slueb spolenosti Webtrekk budou takto získané osobní údaje vymazány.

Ukládání cookies pro Webtrekk a vyuívání tohoto analytického nástroje probíhá po udělení písluného souhlasu a zpracovávání probíhá vhradně na základě l. 6, odst. 1, písm. a GDPR; tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Proti tomuto shromaování a ukládání osobních údaj mete kdykoli vznést námitku s úinností do budoucnosti, a to tak, e kliknete na toto tlaítko:

Cookie s názvem webtrekkOptOut“ u je nastaven.
Děkujeme. Cookie s názvem webtrekkOptOut“ byl nastaven, Vae osobní data se od te u neukládají.


Abychom mohli ke vznesené námitce pihlíet i pi Vaí pítí návtěvě naich stránek, uloí se nesouhlas v podobě souboru cookie do Vaeho prohlíee. Po vznesení Vaeho nesouhlasu se ve Vaem koncovém zaízení uloí soubor opt-out-cookie. Pokud své cookies vymaete, musíte na odkaz kliknout znovu.   

b) Google(Universal) Analytics
Za úelem analzy webové stránky pouívá tato webová stránka Google (Universal) Analytics, slubu pro analzu webu spolenosti Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland; Google“).  Zpracovávání osobních údaj uivatele s pomocí Google Analytics nám umoňuje analyzovat chování naich uivatel pi prohlíení internetu. Díky vyhodnocení získanch dat jsme schopni shromaovat informace o webové stránce, stupni jejího vyuívání a její funknosti. To nám pomáhá neustále vylepovat vlastní webovou stránku, její obsah a uivatelskou pívětivost.

Ukládání cookies pro Google Analytics a vyuívání tohoto analytického nástroje probíhá po udělení písluného souhlasu a zpracovávání probíhá vhradně na základě l. 6, odst. 1, písm. a GDPR; tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Google (Universal) Analytics pouívá metody, které umoňují provádět analzu Vaeho vyuívání webové stránky, jako jsou nap. cookies. Automaticky shromaované informace o Vaem uívání těchto webovch stránek jsou zpravidla odesílány a ukládány na server spolenosti Google v USA. Aktivací anonymizace IP na této webové stránce dochází v rámci lenskch stát Evropské unie nebo v ostatních signatáskch státech Dohody o Evropském hospodáském prostoru jetě ped pedáním ke zkrácení IP adresy. Pouze ve vjimench pípadech se na server Google v USA odele IP adresa kompletní a zkrácena je a tam. Anonymizovanou IP adresu, která je v rámci sluby Google Analytics odesílána Vaím prohlíeem, Google zásadně nepáruje s dalími daty. Po zániku úelu a skonení vyuívání slueb Google Analytics budou takto získané osobní údaje vymazány.

Google Ireland Limited se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (www.google.de), je spolenost zaregistrovaná a provozovaná podle irského práva.
Pro pípad odesílání informací a jejich ukládání na serverech Google v USA je americká spolenost Google LLC certifikována podle programu EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát naleznete zde. Na základě této úmluvy mezi USA a Evropskou komisí je definována piměená úroveň ochrany osobních údaj v podnicích certifikovanch v programu Privacy Shield.
 
Chcete-li zabránit tomu, aby spolenost Google shromaovala a zpracovávala Vae osobní údaje ukládané na základě soubor cookie a vztahující se k Vaemu uívání webové stránky (vetně Vaí IP adresy), mete si pomocí následujícího odkazu stáhnout a nainstalovat plugin pro Vá prohlíe: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Vedle pouití pluginu mete budoucímu shromaování Vaich osobních údaj spoleností Google zabránit tak, e kliknete na tento odkaz. Ve Vaem koncovém zaízení se pak uloí opt-out-cookie. Pokud své cookies vymaete, musíte na odkaz kliknout znovu.   

c) Google AdWords a Google Conversion Tracking
Tato webová stránka pouívá Google AdWords. AdWords je program pro zobrazování online reklamy spolenosti Google Ireland Limited (Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
V rámci Google AdWords pouíváme tak zvané sledování konverzí (Conversion Tracking). Kdy kliknete na reklamu zapnutou spoleností Google, uloí se do vaeho poítae cookie pro sledování konverzí. Kdy uivatel navtíví urité stránky této webové stránky a pokud platnost cookie jetě nevyprela, me spolenost Google a my poznat, e uivatel klikl na reklamu a byl pesměrován na tuto stránku.

Kad zákazníka Google AdWords obdrí jin cookie. Soubory cookie nelze sledovat pes webové stránky zákazník AdWords. Informace získané pomocí cookies pro sledování konverzí slouí k sestavování statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteí se pro sledování konverzí rozhodli. Zákazníci zjistí celkov poet uivatel, kteí klikli na jejich reklamu a byli pesměrováni na stránku opatenou tagem pro sledování konverzí. Neobdrí vak ádné informace, pomocí nich by bylo moné osobně identifikovat uivatele. Pokud se nechcete úastnit sledování, mete toto pouívání odmítnout tak, e snadno deaktivujete cookie sluby Google Conversion Tracking v uivatelskch nastaveních svého internetového prohlíee. Nebudete tak zahrnuti do statistik sledování konverzí.
Ukládání cookies pro sledování konverzí a pouívání tohoto sledovacího nástroje probíhá na základě l. 6, odst. 1, písm. a GDPR, pokud byl udělen píslun souhlas; tento souhlas lze kdykoli odvolat.
   

d) Google Analytics Remarketing
Tato webová stránka pouívá funkce Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick pro více zaízení. Poskytovatelem slueb je spolenost Google Ireland Limited (Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Tato funkce umoňuje propojit cílové skupiny pro reklamu, sestavené pomocí sluby Google Analytics Remarketing, s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick pro více zaízení. Tímto zpsobem lze zobrazovat personalizovanou reklamu podle vaich zájm, která byla upravena na základě vaeho pedchozího uivatelského chování a prohlíení internetu na jednom koncovém zaízení (nap. na mobilním telefonu), i na jiném z vaich koncovch zaízení (nap. na tabletu nebo poítai).

Pokud jste udělili píslun souhlas, propojí Google k tomuto úelu vá prběh prohlíení webovch stránek a aplikací s vaím útem Google. Tímto zpsobem lze na kadém koncovém zaízení, na kterém jste pihláení svm útem Google, zapnout tyté personalizované reklamy. K podpoe této funkce zaznamenává Google Analytics ID uivatele autentifikované slubou Google, které se pechodně propojí s naimi daty Google Analytics za úelem definování a sestavení cílovch skupin pro zobrazování reklamy na více zaízeních.

Shrnutí zaznamenanch dat ve vaem útu Google probíhá vhradně na základě vaeho souhlasu, kter mete udělit nebo zruit u spolenosti Google (l. 6, odst. 1, písm. a GDPR). U proces shromaování osobních údaj, které nesou spojeny ve vaem útu Google (nap. protoe nemáte úet Google nebo jste toto spojení odmítli) se shromaování a zpracovávání osobních údaj zakládá na vaem souhlasu s ukládáním cookies na naí webové stránce (l. 6, odst. 1, písm. a GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.    

e) Facebook Pixel 
Tato webová stránka pouívá k měení konverzí pixel pro akce návtěvník spolenosti Facebook, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irsko (Facebook“).
Pomocí něj lze sledovat chování návtěvník stránky poté, co byli kliknutím na reklamu na Facebooku pesměrováni na webovou stránku poskytovatele. Lze tak vyhodnocovat úinnost reklam na Facebooku pro statistické úely a pro úely przkumu trhu a optimalizovat reklamní opatení do budoucna.

Získaná data jsou pro nás jako pro provozovatele této webové stránky anonymní, nememe z nich vyvozovat závěry ohledně identity uivatel. Facebook vak data ukládá a zpracovává, take je moné propojení s píslunm uivatelskm profilem a Facebook me data pouít pro vlastní reklamní úely v souladu se směrnicí pro pouívání dat spolenosti Facebook. Facebook tak me umonit zapnutí reklam na stránkách v rámci Facebooku i mimo Facebook. Toto pouívání dat nememe my, coby provozovatel stránek, ovlivnit.
Právní základ pro zpracovávání osobních údaj

Pouívání Facebookového pixelu probíhá na základě l. 6, odst. 1, písm. a GDPR, pokud byl udělen píslun souhlas; tento souhlas lze kdykoli odvolat. 
 
f) Bing Ads 
Na této webové stránce pouíváme technologie Bing Ads (bingads.microsoft.com), které poskytuje a provozuje spolenost Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (Microsoft“). Kdy se dostanete na nai webovou stránku pes reklamu Microsoft Bing, uloí pitom Microsoft do vaeho koncového zaízení soubor cookie. Microsoft a my meme tímto zpsobem poznat, e někdo klikl na reklamu, byl pesměrován na nai webovou stránku a dostal se na pedem urenou cílovou stránku (konverzní stránku“). Zjistíme pitom jen celkov poet uivatel, kteí klikli na reklamu Bing a poté byli pesměrování na konverzní stránku. Pes cookie Microsoft shromauje, zpracovává a pouívá informace, ze kterch se za pouití pseudonym vytváejí uivatelské profily. Tyto uivatelské profily slouí k analze chování uivatel a pouívají se k zobrazování reklam. Nezpracovávají se ádné osobní informace o identitě uivatele.
 
Pokud nechcete, aby spolenost Microsoft pouívala informace o vaem chování tak, jak je vysvětleno ve, mete odmítnout ukládání souboru cookie, kter je k tomu nutn, a to napíklad pomocí nastavení prohlíee, které deaktivuje automatické ukládání soubor cookie.
Pouívání sluby BingAds probíhá na základě l. 6, odst. 1, písm. a GDPR, pokud byl udělen píslun souhlas; tento souhlas lze kdykoli odvolat. 
 
g) LINKEDIN INSIGHTS
Na naí webové stránce pouíváme tag LinkedIn Insight. Pomocí této technologie meme sestavovat reporty o vkonu naí reklamy a informace o interakcích na webové stránce. Vae osobní údaje zpracováváme za úelem vyhodnocování kampaní a shromaování informací o návtěvnících webové stránky, kteí se k nám mohli dostat pes nae kampaně na LinkedIn.
Pouívání sluby BingAds probíhá na základě l. 6, odst. 1, písm. a GDPR, pokud byl udělen píslun souhlas; tento souhlas lze kdykoli odvolat.  

8. SOCILN ST

 
a) Pouívání plugin a widget pro sociální sítě Facebook, Twitter, Instagram a VKontakte v systému Shariff
Na naich webovch stránkách jsou umístěny buttony a widgety sociálních sítí.

Pro zvení ochrany Vaich osobních údaj pi návtěvě naich webovch stránek nejsou tyto prvky se stránkou propojeny neomezeně, nbr pouze za pouití HTML odkazu na danou stránku. Tímto propojením je zajitěno, e po otevení naí webové stránky, která takováto tlaítka obsahuje, jetě není navázáno spojení se servery provozovatele písluné sociální sítě.

Pokud na některé z těchto tlaítek kliknete, oteve se nové okno Vaeho prohlíee a nate stránku poskytovatele písluné sluby, na ní pak mete (eventuálně po zadání svch pihlaovacích údaj) pouít nap. tlaítko pro lajkování nebo sdílení.

Informace o úelu a rozsahu shromaování osobních údaj, jako i o jejich dalím zpracování a vyuití ze strany provozovatel jednotlivch stránek, a dále té kontaktní údaje a informace o Vaich právech a o monostech nastavení ochrany Vaeho soukromí naleznete v Zásadách pouívání osobních údaj na stránkách jednotlivch provozovatel zde:

https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://vk.com/privacy/eu     

b) VPouívání widget Spotify a Soundcloud
Za úelem interaktivního zobrazení obsah na naich webovch stránkách pouíváme takzvané widgety sítí Spotify a Soundcloud. 

Kdy si na naem webu otevete některou stránku obsahující takovto widget, Vá prohlíe Vás propojí pímo na servery Spotify nebo Soundcloud. Obsah widgetu je píslunm provozovatelem penesen pímo do Vaeho prohlíee a zaintegrován do písluné stránky. Pomocí umístění widgetu získají provozovatelé informaci o tom, e Vá prohlíe naetl píslunou stránku naeho webu, a to i kdy nemáte zaloen profil nebo právě nejste pihláeni. Tuto informaci (vetně Vaí IP adresy) pedává Vá prohlíe pímo na server daného provozovatele a tam ji ukládá.

Jestlie jste na některé z těchto slueb pihláeni, mohou její provozovatelé Vai návtěvu naí webové stránky pímo piadit k Vaemu profilu na dané sociální síti. Pokud s widgety komunikujete, nap. tím, e si pehrajete jejich obsah, pak je písluná informace rovně pímo pedána na server provozovatele sluby a tam uloena.

Tyto informace mohou bt navíc zveejněny na sociální síti a tam zobrazeny Vaim kontaktm.

Pouívání slueb Spotify a Soundcloud probíhá po udělení písluného souhlasu a vhradně na základě l. 6, odst. 1, písm. a GDPR; tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Informace o úelu a rozsahu shromaování osobních údaj, jako i o jejich dalím zpracování a vyuití ze strany provozovatel jednotlivch slueb, a dále té kontaktní údaje a informace o Vaich právech a o monostech nastavení ochrany Vaeho soukromí naleznete v Zásadách pouívání osobních údaj na stránkách jednotlivch provozovatel zde:

Spotify AB: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/
SoundCloud Limited: https://soundcloud.com/pages/privacy

Pokud si nepejete, aby jednotlivé sociální sítě k Vaemu profilu pímo piazovaly údaje shromáděné prostednictvím naich webovch stránek, mete stahování widget zakázat pomocí doplňk pro svj prohlíe, nap. blokováním skript "NoScript" (https://noscript.net/)."   

c) Umisování a zobrazování obsah ze sociálních sítí
Twitter, Instagram a Facebook
Na naich webovch stránkách, zejména v rámci lánk Goethe-Institutu, se mohou prostednictvím sociálních plugin zobrazovat obsahy (posty, komentáe a/nebo kanály) sociálních sítí Twitter, Instagram Facebook.

Jejich umisování probíhá prostednictvím programu Embetty (Heise Medien GmbH & Co. KG, lánek o Embetty). Díky němu je zajitěno, e neprobíhá pímá komunikace mezi klientem a danou slubou sociální sítě. Teprve kdy s obsahem komunikujete (nap. komentujete nebo lajkujete), pihlásíte se pímo do sociální sítě a tehdy dochází k odeslání údaj, napíklad těchto:
 • navtívená webová stránka
 • informace z prohlíee
 • informace o operaním systému
 • IP adresa

Deaktivace pluginu

Twitter

Odvolat souhlas udělen pro Twitter Souhlas úspěně odvolán

Instagram

Odvolat souhlas udělen pro Instagram Souhlas úspěně odvolán


Obsahy z ostatních sociálních sítí
Prostednictvím sociálních plugin se mohou zobrazovat i obsahy ostatních sociálních sítí (nap. Spotify a Soundcloud). Sociální plugin me navázat pímé spojení se serverem dané sociální sítě, piem dochází k odeslání údaj jejímu provozovateli. Me se jednat nap. o tyto údaje:
 • navtívená webová stránka
 • informace z prohlíee
 • informace o operaním systému
 • IP adresa
   
Pouívání obsah probíhá po udělení písluného souhlasu a vhradně na základě l. 6, odst. 1, písm. a GDPR; tento souhlas lze kdykoli odvolat.   

d) Pluginy YouTube a Vimeo Video
Za úelem interaktivního zobrazení naich obsah jsou na těchto webovch stánkách integrovány obsahy tetích subjekt prostednictvím slueb YouTube a Vimeo.

Sluba YouTube je provozována spoleností Google Ireland Limited se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (Google“), zaregistrovanou a provozovanou podle irského práva.

Provozovatelem sluby Vimeo je spolenost Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Za úelem vyí úrovně ochrany Vaich osobních údaj pi návtěvě naich webovch stránek jsou pluginy do stránek zabudovány tak, aby je bylo moné aktivovat pouze separátním kliknutím. Tím je zajitěno, e pi natení kterékoli z naich webovch stránek obsahujících tyto pluginy jetě není navázáno spojení se servery provozovatele písluné sociální sítě. A kdy pluginy aktivujete, vytvoí Vá prohlíe pímé spojení se servery dané sociální sítě.

Obsah daného pluginu pak bude píslunm provozovatelem odeslán pímo do Vaeho prohlíee a zaintegrován do stránky. Prostednictvím plugin získávají provozovatelé slueb informace o tom, e Vá prohlíe naetl píslunou stránku naeho webu, a to i kdy nemáte u daného provozovatele zaloen profil nebo právě nejste pihláeni. Tuto informaci (vetně Vaí IP adresy) pedává Vá prohlíe pímo na server daného provozovatele (me bt v USA) a tam ji ukládá.

Pokud s pluginy komunikujete, nap. tím, e kliknete na tlaítko like“, pak je písluná informace rovně odeslána pímo na server provozovatele sluby a tam uloena.

Jestlie aktivujete plugin, ve Vaem prohlíei se uloí soubor cookie. Aktivaci mete zruit pomocí písluného tlaítka nebo posuvníku. Tím soubor cookie vymaete.

Deaktivace pluginu

Youtube

Odvolat souhlas udělen pro YouTube Souhlas úspěně odvolán

Vimeo

Odvolat souhlas udělen pro Vimeo Souhlas úspěně odvolán

Videa z YouTube, která jsou zaintegrována do naich webovch stránek, mají v sobě aktivováno rozíené nastavení ochrany osobních údaj. To znamená, e YouTube neshromauje ani neukládá ádné informace o návtěvnících webovch stránek, pokud si tito návtěvníci video nepehrají.

Videa z Vimeo, která jsou zaintegrována do naich webovch stránek, mají v sobě automaticky aktivovan trackovací nástroj Google Analytics. Na vsledky takto prováděné analzy nemáme ádn vliv, ani do nich nememe nahlíet. Kromě toho jsou prostednictvím videí z Vimeo pi jejich aktivaci u návtěvníka webové stránky ukládány kódy web beacons. Ukládání trackovacích cookies Google Analytics mete zabránit pomocí běnch opatení k deaktivaci Google Analytics. Blií informace naleznete v oddíle WEBOV ANALYTIKA.

Pouívání probíhá po udělení písluného souhlasu a vhradně na základě l. 6, odst. 1, písm. a GDPR; tento souhlas lze kdykoli odvolat. Informace o úelu a rozsahu shromaování osobních údaj, o jejich dalím zpracování a vyuití ze strany provozovatel jednotlivch slueb, jako i informace o Vaich právech a o monostech nastavení ochrany Vaeho soukromí naleznete v Zásadách pouívání osobních údaj na stránkách jednotlivch provozovatel zde:

YouTube / Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 
Vimeo: https://vimeo.com/privacy    

e) Nae online pítomnost na sociálních sítích
Nae pítomnost na sociálních sítích a platformách slouí lepí a aktivnějí komunikaci s naimi klienty a zájemci. Informujeme je zde o naich produktech.

Pi návtěvě naeho online obsahu na sociálních sítích mohou bt automaticky shromaovány a ukládány Vae osobní údaje pro úely marketingu a przkumu trhu. Z těchto osobních údaj jsou za pouití pseudonymizace vytváeny tzv. uivatelské profily. Tyto lze pouít nap. k tomu, aby na těchto platformách i mimo ně byla umisována taková reklamní sdělení, u nich lze pedpokládat, e odpovídají Vaim zájmm. Za tímto úelem se zpravidla do Vaeho koncového zaízení umisují cookies, v nich jsou uloeny informace o Vaem návtěvnickém chování na webu a o Vaich zájmech. Pouívání probíhá po udělení písluného souhlasu a vhradně na základě l. 6, odst. 1, písm. a GDPR; tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Jestlie mají ve uvedené platformy sociálních sítí hlavní sídlo v USA, pak pro ně platí Rozhodnutí o odpovídající ochraně vydané Evropskou komisí. Toto rozhodnutí vychází z programu EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát pro píslunou firmu naleznete zde zde: https://www.privacyshield.gov/list.

Podrobné informace o zpracování a vyuívání osobních údaj ze strany provozovatel jednotlivch stránek, jako i kontaktní údaje a informace o Vaich právech a o monostech nastavení ochrany Vaeho soukromí, zejména o monosti vznést námitku (opt-out), naleznete prostednictvím níe uvedench odkaz na Zásady pouívání osobních údaj na stránkách jednotlivch provozovatel. Pokud byste v této souvislosti pesto potebovali dalí pomoc, obrate se na nás.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/     
Vznesení námitky (opt-out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  
 

9. pedávání osobních údaj tetím osobám

  a) Pedávání osobních údaj Goethe-Institutm
Po zaloení Vaeho útu Goethe.de bude administrátorm písluného Goethe-Institutu v zahranií umoněn pístup k Vaim osobním údajm uloenm na Vaem útu. Zpracování osobních údaj probíhající v tomto rámci slouí k administrativnímu zpracování uivatelskch dat, nap. pro poteby oprav/zablokování/vmazu nebo pro poteby pidělení rolí a oprávnění v rámci systému. Právním základem je zde plnění smlouvy podle l. 6 odst. 1 věty 1 písm. b naízení GDPR. Dále pak toto zpracování osobních údaj slouí v souladu s l. 6 odst. 1 větou 1 písm. f naízení GDPR naim (v rámci posouzení zájm pevaujícím) oprávněnm zájmm, konkrétně zájmu na validních údajích a správnch datovch souborech v naem systému. Uivatelská data (v anonymizované podobě) pouíváme ke zlepení naí webové nabídky, co odpovídá v souladu s l. 6 odst. 1 větou 1 písm. f naízení GDPR naim (v rámci posouzení zájm pevaujícím) oprávněnm zájmm, konkrétně zájmu na optimalizaci naí nabídky.

Pokud jsou osobní údaje pedávány Goethe-Institutu ve tetí zemi, pro ni neexistuje Rozhodnutí o odpovídající ochraně vydané Evropskou komisí dle l. 45 odst. 1 naízení GDPR, pak se pedávání uskuteňuje na základě standardních doloek o ochraně osobních údaj pijatch Evropskou komisí jakoto vhodné záruky dle l. 46 odst. 2 písm. c naízení GDPR. Kopie standardních doloek EU o ochraně osobních údaj naleznete na webové stránce Evropské komise zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de.

Budete-li z dvodu stanoveného zkuebním ádem (PDF, 365 kB) vyloueni ze zkouky Goethe-Institutu a bude-li Vám následně udělen zákaz absolvovat jakoukoli zkouku z portfolia Goethe-Institutu kdekoli na světě, pak budou za úelem prosazení tohoto opatení (tj. za úelem kontroly dodrování zákazu úasti na zkoukách) Vae osobní údaje pedány k dalímu zpracování zkoukovm centrm Goethe-Institutu na celém světě (viz § 2 zkuebního ádu) a zkoukovm centrm Rakouského jazykového diplomu (SD). Tento postup se uskuteňuje pro splnění spolené smlouvy o provádění zkouek podle l. 6 odst. 1 písm. b naízení GDPR. Pokud v této souvislosti dochází ke zpracování osobních údaj v zemích mimo Evropskou unii a Evropsk hospodásk prostor, jedná se rovně o nezbytné pedání osobních údaj za úelem plnění této smlouvy.     

b) Pedávání osobních údaj do centrálního archivu zkouek
Za úelem kontroly pravosti a vydávání náhradních vysvědení jsou údaje tkající se Vámi absolvovanch zkouek ukládány a zpracovávány v centrálním archivu zkouek (maximálně po dobu 10 let). Tento postup se uskuteňuje pro splnění smlouvy podle l. 6 odst. 1 písm. b naízení GDPR.   

10. ZABEZPEEN OSOBNCH DAJ

Proti ztrátě, zniení, pístupu, pozměňování i íení Vaich osobních údaj neoprávněnmi osobami jsou nae webové stránky a ostatní systémy zabezpeeny pomocí technickch a organizaních opatení, jako je nap. ifrování SSL pi zakládání útu Goethe.de a pi následném pihlaování.   
 

11. VAE PRVA A NAE KONTAKTN DAJE

Jako subjekt údaj máte tato práva:
 • podle l. 15 naízení GDPR máte právo poadovat v definovaném rozsahu pístup k Vaim osobním údajm, které zpracováváme;
 • podle l. 16 naízení GDPR máte právo poadovat, abychom Vae osobní údaje, které jsou u nás uloeny, bez zbyteného odkladu opravili nebo doplnili, jsou-li nepesné nebo neúplné;
 • podle l. 17 naízení GDPR máte právo poadovat, abychom Vae osobní údaje, které jsou u nás uloeny, bez zbyteného odkladu vymazali, pokud jejich dalí zpracování není nezbytné
  • pro vkon práva na svobodu projevu a informace;
  • pro splnění právní povinnosti;
  • z dvod veejného zájmu nebo
  • pro urení, vkon nebo obhajobu právních nárok;
 • podle l. 18 naízení GDPR máte právo poadovat, abychom zpracování Vaich osobních údaj omezili, jestlie
  • popíráte pesnost osobních údaj;
  • zpracování je protiprávní, ale Vy odmítáte vmaz osobních údaj;
  • my ji osobní údaje nepotebujeme, ale vy je poadujete pro urení, vkon nebo obhajobu právních nárok, nebo
  • jste podle l. 21 naízení GDPR vznesli námitku proti zpracování osobních údaj;
 • podle l. 20 naízení GDPR máte právo své osobní údaje, které jste nám poskytli, od nás získat ve strukturovaném, běně pouívaném a strojově itelném formátu nebo poadovat jejich pedání jinému správci;
 • podle l. 77 naízení GDPR máte právo podat stínost u dozorového úadu. Zpravidla se za tímto úelem mete obrátit na dozorov úad podle místa Vaeho obvyklého bydlitě nebo místa vkonu zaměstnání nebo naeho firemního sídla.

V pípadě otázek tkajících se shromaování, zpracování nebo vyuívání Vaich osobních údaj, v pípadě poadavku na pístup ke zpracovávanm údajm, na opravu, omezení zpracování nebo vmaz osobních údaj, nebo v pípadě odvolání uděleného souhlasu i v pípadě vznesení námitky proti uritému zpsobu pouití osobních údaj, jako i v pípadě uplatnění práva na penositelnost osobních údaj se laskavě obracejte na naeho firemního pověence pro ochranu osobních údaj:

Die Datenschutzbeauftragte
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
datenschutz@goethe.de
 

12. PRVO VZNST NMITKU

Jestlie zpracováváme osobní údaje pi naplňování naich (v rámci posouzení zájm pevaujících) oprávněnch zájm, jak je vysvětleno ve, mete proti tomuto zpracování vznést námitku s úinností do budoucna. Jestlie jsou osobní údaje zpracovávány pro úely pímého marketingu, mete toto právo uplatnit kdykoli zpsobem popsanm ve. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za jinmi úely, máte právo vznést námitku pouze z dvod vyplvajících z Vaí zvlátní situace.

Po uplatnění Vaeho práva vznést námitku pestaneme Vae osobní údaje k danm úelm zpracovávat, pokud ovem neprokáeme závané oprávněné dvody pro zpracování, které pevaují nad Vaimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouí urení, vkonu nebo obhajobě právních nárok.

Toto neplatí v pípadě zpracování osobních údaj pro úely pímého marketingu. V takovém pípadě ji Vae osobní údaje k tomuto úelu dále zpracovávat nebudeme.